Liittohallituksen kokousinfo, Prahan seminaari 8.-11.4.2014 - Tiedote 12/2014

Toukokuun liittokokouksen sääntöjen mukaiset asiat

Tullivirkamiesliiton liittohallitus järjesti 8.-11.4.2014 Prahassa seminaarin, jossa käsiteltiin Vantaan Tikkurilassa 15.-16. toukokuuta järjestettävän liittokokouksen asioita, eli mm. valmisteltiin vuoden 2013 toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014.  Lisäksi käytiin läpi edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase, jäsenyhdistysten tekemät aloitteet ja kunniamerkkiesitykset sekä kokousmuodollisuudet ja kokouksen toimihenkilöt. 

Toimintakertomusta laadittaessa todettiin, että liiton toiminnan kehittämistoimet ovat olleet oikean suuntaisia, vaikka niihin tehdyt alkuinvestoinnit kuormittavatkin vielä liiton taloutta. Uudessa jäsenmaksumallissa liitto ylläpitää omaa jäsenrekisteriään, painattaa itse jäsenkortit ja kalenterit, sekä neuvottelee liitolle vakuutussopimukset. Aikaisemmin nämä palvelut hankittiin keskusjärjestö Pardialta.  Lisäksi liitto on uudistanut nettisivujaan. 

Liiton puheenjohtajuus seuraavalla kaksivuotiskaudella

Nykyinen puheenjohtaja Jari Nieminen jättää tehtävänsä toukokuussa kahden kauden, eli neljän vuoden puheenjohtajuuden jälkeen. Tullivirkamiesliiton liittohallitus oli yksimielinen siitä, että Nieminen on suoriutunut tehtävästä erinomaisesti. Sekä ulkoa että työympäristöstä tulevat paineet ovat kasvaneet aivan toisiin mittoihin kuin neljä vuotta sitten. Tämä on ymmärrettävästi vaikuttanut myös siihen, että kynnys ryhtyä puheenjohtajaehdokkaaksi tulevalle kaudelle on entistä korkeampi. Jäsenyhdistysten pyynnöstä ehdokkaaksi on tähän mennessä suostunut mm. liittohallituksessa sekä luottamusmies- ja järjestötoiminnassa pitkään ja ansiokkaasti toiminut Kari Lehtinen Helsingin Tullivirkamiesyhdistyksestä.  Tullivirkamiesliiton liittohallituksella on vahva luottamus Lehtiseen, joka puolestaan edellyttää tulevan liittohallituksen jäseniltä vahvaa henkilökohtaista panosta ja yksittäisten aihealueiden vastuunkantoa. Kari luonnehti itseään enemmän asiantuntija- ja virkamiespuheenjohtajaksi kuin poliittiseksi vaikuttajaksi.

Jäsenrekisteritiedot pidettävä ajan tasalla

Liiton jäsenrekisterin kautta kerätään liiton kaikkien jäsenten jäsenmaksut, mikä on aiheuttanut liiton sihteerille ja taloudenhoitajalle runsaasti lisätöitä. Ongelmia jäsenmaksun keruussa on ollut niiden jäsenten kohdalla, joille työnantaja ei maksa palkkaa erilaisten pidempien vapaiden (esim. opinto-, vuorottelu-, äitiys- tai vanhempainvapaa) takia. Tällaisissa tapauksissa kyseisten henkilöiden tulee aina itse ilmoittaa vapaansa alkamisajankohta ja kesto oman yhdistyksensä jäsensihteerille, jotta yhdistykset tietävät, että kyseinen jäsen kuuluu erityisjäsenmaksun piiriin.  Palkattomalla virkavapaalla olevan jäsenen tulee itse huolehtia, että erityisjäsenmaksu tulee kuukausittain maksettua, jotta jäsenyyteen liittyvä edunvalvonta, työttömyysturva ja muut jäsenedut säilyvät.  Kaikkien jäsenten pitää ilmoittaa myös mahdolliset osoite- ja nimimuutokset jäsensihteerille.  Myös muutokset tehtävänimikkeessä tai vaativuustasossa olisi suotavaa ilmoittaa jäsensihteerille. Ajan tasalla olevasta rekisteristä saadaan liiton jäsenistä entistä luotettavampia ja tarkemmin analysoituja tilastotietoja, joita voidaan käyttää hyödyksi työnantajan kanssa käytävissä palkka- ja muissa neuvotteluissa.

Liiton nuorisotoiminta

Liittohallitus on sitoutunut tarkastelemaan liiton nuorisotoimintaa, jonka toimintaan se osoittaa vuosittain tietyn määrärahan. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua, mutta enemmistö oli selkeästi sitä mieltä, että toiminta on kiistatta aktivoinut nuoria rivijäseniä järjestötoimintaan. Iästä riippumatta monet jäsenet pysyvät omasta halustaan syrjässä järjestötoiminnasta, mutta ne joilla on olemassa pienikin kiinnostus aktiivisempaan toimintaan, voidaan houkutella mukaan esim. järjestämällä erilaisia tapahtumia. Näissä tapahtumissa on ollut silminnähden positiivinen ja iloinen ilmapiiri, hyvä yhteishenki, tekemisen meininki ja niissä on tehty uusia näkökulmia pursuavia kehittämisehdotuksia.

Luottamus- ja yhteistoiminta-asiat

Liiton luottamusmiehet ovat käsitelleet mm. tehtävävalintoihin liittyviä erimielisyysasioita, etätyösopimuksiin liittyviä yksityiskohtia sekä vuorotteluvapaan soveltamista ja em. va-paalla olleen oikeutta palata samaan tehtävään.

Laitokseen ei vieläkään ole nimetty muutosturvakoordinaattia. Valtioneuvoston kehyspäätöksessä esitetyt määrärahojen leikkaukset voivat johtaa henkilöstömenojen leikkaukseen ja kaikki muutosturvaan liittyvät toimenpiteet tulisi kartoittaa ennakolta. Muutosturvakoordinaattori on tässä avainasemassa ja liitto esittää hallinnolle, että koordinaattori nimetään mahdollisimman pian.

Laitoksen uusi yhteistoimintamalli koetaan edelleenkin sekavaksi, vaikka sitä on sovellettu rakenneuudistuksesta lähtien. Käytännöt ole kaikilta osin yhdenmukaiset ja niitä tuleekin selkiyttää. Yhteistoimintalakiin ja Tullin yhteistoimintasopimukseen on tullut muutoksia, mutta niiden yhteensopivuus tulee vielä ottaa tarkempaan tarkasteluun. Liitto tuleekin panostamaan kuluvana toimintakautena yhteistoiminnan kehittämiseen.

Ideoita luottamusmiesten ja muiden henkilöstöedustajien koulutuksiin

Pardia on lähettänyt liiton koulutusvastaavalle Eeva-Leena Kauppiselle kyselyn vuonna 2015 järjestettävistä luottamusmieskoulutuksista. Jäsenjärjestöt voivat lähettää omia ehdotuksiaan esimerkiksi luottamusmiehille kohdennettujen teemakoulutusten ja mahdollisten henkilöstön edustajille tai yhdistystoimijoille suunnattujen koulutuspäivien aiheista. Ehdotukset tulee lähettää sähköpostitse liiton koulutusvastaavalle viimeistään 7. toukokuuta.

Tullin palkkausjärjestelmä ja palkkatyöryhmä

Tullivirkamiesliitto on nostanut palkkatyöryhmässä (29.3.) keskusteluun viime aikoina toteutetut, tietyille henkilöille tai ryhmille kohdennetulla sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä tapahtuneet erilaiset tehtävähaut. Hallinto on vedonnut muutosturvaan, ts. siihen, että haut on kohdennettu sellaisille henkilöille, jotka organisaatiomuutoksessa ovat menettäneet esimiestehtävänsä. Kaikki tehdyt nimitykset eivät kuitenkaan täytä muutosturvan kriteereitä. Tullivirkamiesliitto on esittänyt, että jokaisen sisäiseen hakuun tulevan tehtävän hakuilmoitus tulee julkaista Tullin Intrassa. Hallinnon kanta on ollut, että ainoastaan avoimeksi tulevien virkojen hakuilmoitus tulee julkaista.

Tullivirkamiesliitto on esittänyt, että Tullin palkkausjärjestelmää kehitetään avoimesti ja hyvässä yhteishengessä kaikkien neuvotteluosapuolien kanssa. Liitto on myös tehnyt omia ehdotuksiaan järjestelmän kehittämiseksi. Tätä työtä jatketaan edelleenkin aktiivisesti.

Liitto on myös huolestunut virkaehtosopimukseen liittyvien ns. järjestelyerien kohdentamisesta. Käytyjen neuvottelujen tuloksena henkilöstöjärjestöt suostuivat siihen, että järjestelyvara käytetään kokonaisuudessaan palkkausjärjestelmän kehittämiseen.  Työnantajaosapuoli puolestaan sitoutui laittamaan rahaa järjestelmän kehittämiseen, mutta ei ole jälkeenpäin liiton pyynnöistä huolimatta antanut selvityksiä siitä, mihin rahat on kohdennettu. Vastaisuudessa liitto tulee edellyttämään selviä laskelmia ko. erien kohdentamisesta.

Työmarkkinatilanne ja Tullin määrärahat

Juuri ennen seminaaria tullut tieto Tullin määrärahojen leikkauksesta vuosina 2015-2018 asettaa kovat paineet sekä Tullin hallinnolle että edunvalvonnalle. Ensi vuodelle Tullin toimintamenoista on leikattu 3,85 miljoonaa euroa vuoteen 2014 verrattuna. Tämän lisäksi leikataan vielä virastokohtaista vuosittaista tuottavuussäästöä sekä palkkaliukumasäästöä, niin että kaikkiaan menoleikkaus Tullille on n. 5 miljoona euroa. Henkilötyövuosina tämä tarkoittaisi sadan htv:n vähennystä. Liitto tulee panostamaan kaikkensa, että tarvittavat säästötoimet tehdään hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Ensisijaisesti tulee kartoittaa kaikki muut mahdolliset säästökohteet ja vaihtoehdot ja vasta viimeisenä tarkasteluun tulisi ottaa henkilöstösäästöt.

Lisätietoja puheenjohtaja Jari Nieminen jari.nieminen@tulli.fi tai gsm 040 332 6739