Liittohallituksen kokousinfo 3.9.2015 - Tiedote 20/2015

Tullin verotustehtävien siirto Veroon

Hallitusohjelmaan kirjattu hanke valmisteverotus-, autoverotus ja maahantuonnin arvonlisäverotustehtävien siirtämisestä Tullista Verohallintoon on käynnistynyt. Hankkeen asettamispäätös tehtiin valtiovarainministeriössä 4. syyskuuta 2015 ja se päätyy 28. helmikuuta 2018. Lokakuun loppuun 2015 mennessä laaditaan hankesuunnitelma, jossa määritetään hankkeen projektikohtaiset tarkemmat tehtävät, vaiheistus, aikataulutus ja riskit. Henkilöstöä tullaan kuulemaan osahankkeissa. Hankkeesta ja sen organisoinnista on tarkempaa tietoa Tullin Intran sivuilla, josta löytyy myös asettamispäätös. VM:n tiedotteeseen on listattu mitä tehtäviä kukin viranomainen jatkossa hoitaa. Tehtävät pyritään siirtämään mahdollisimman nopealla aikataululla ja niitä voidaan siirtää tarvittaessa myös vaiheittain ja eri aikaan. Hankejohtajaksi on nimetty johtaja Arto Pirinen Verohallinnosta. Hankkeessa on hankejohtajan vetämä operatiivinen ohjausryhmä, jonka jäseninä Tullista ovat johtaja Sami Rakshit ja ylijohtaja Jarkko Saksa. Hankkeen ohjausryhmään Tullin edustajana kuuluu pääjohtaja Antti Hartikainen sekä henkilöstön edustajana Kari Lehtinen Tullivirkamiesliitosta ja varajäsenenä Kirsi Huhtamäki Verovirkailijan liitto ry:stä. Hankkeeseen perustetaan neljä eri projektia: prosessit ja organisaatio, lainsäädäntö, henkilöstö ja ICT.

Tullin hallinnon edustajat ja järjestöjen puheenjohtajat keskustelivat Veto-hankkeesta 3. syyskuuta pidetyssä kokouksessaan. VM, Vero ja Tulli tulevat tiedottamaan hankkeen vaiheista keskitetysti ja säännöllisesti yhteisellä tiedotteella, jolloin kaikki osapuolet saavat hankkeen etenemistä yhdenmukaista ja luotettavaa tietoa. Henkilöstöedustuksesta Tullivirkamiesliiton edustajat Kari lehtinen ja Tuula Birstolin neuvottelivat Verovirkailijoiden edustajien kanssa 3. syyskuuta pidetyssä lyhyessä tapaamisessa. Siinä sovittiin, että ohjausryhmän varsinainen edustaja tulee Tullivirkamiesliitosta ja varaedustaja Verovirkailijain liitosta. Molemmat liitot esittävät, että henkilöstöjärjestöillä olisi edustaja ja varaedustaja ainakin henkilöstöprojektissa, jonka ne näkevät edunvalvonnan kannalta hankkeen tärkeimmäksi projektiksi.

Liukuvan työajan joustot ja saldovapaat virastotyössä

Työnantajaosapuoli on valmistellut liukuvasta työajasta ja työajan hallinnasta uutta ohjetta, joka on parhaillaan kommentoitavana järjestöillä. Tullivirkamiesliitto on tyytyväinen, että ohjeessa on huomioitu liiton aiemmat, jäsenistöltä tulleen aloitteen pohjalta tulleet ehdotukset liukumarajojen väljentämisestä ja tasoitusjaksojen pidentämisestä ja että saldovapaiden pitäminen kokonaisina päivinä perustelluista syistä on yhä mahdollista. Esityksen mukaan aamuliukuma olisi klo 6.30 - 9.30 välisenä aikana, lounas (30 min-1 t 30 min) klo 10.30 - 13.30 ja poistuminen klo 14.30 - 19.00 arkipäivinä. Kiinteä työaika olisi 9.30 - 14.30, jolloin henkilöstö on virantoimituksessa lounastaukoa lukuun ottamatta. Liukuvan työajan tasoitusjaksoa ehdotetaan pidennettäväksi kuuteen kuukauteen, siten että tasoitus tapahtuu maalis- ja syyskuun lopussa. Liukuman plussaldon enimmäismäärä nousisi 40 tuntiin ja miinussaldoa saisi olla maksimissaan 20 tuntia kuitenkin siten, että se on enintään miinus 10 tuntia tasoitusajankohtana.

Esimiehen suostumuksella ja työtilanteen salliessa olisi mahdollista käyttää liukumasaldoja osapäivän poissaoloihin käyttämällä oma-asia -leimausta. Saldovapaan pitäminen erikseen sovitusti ja perustelluista syistä kokonaisina päivinä olisi mahdollista silloin kun plussaldoa on kertynyt vähintään 20 tuntia. Tullivirkamiesliitto pitää em. ehdotuksia hyvinä, sillä ne mahdollistavat nykyistä suuremmat työajan joustot tilanteessa, jossa työaikapankkia ei järjestelmäteknisistä syistä vielä voida ottaa käyttöön Tullissa. On erittäin todennäköistä, että erilaiset projektiluontoiset tehtävät, kuten esimerkiksi uuden tullausjärjestelmän kehittämistyö luovat kausiluonteisesti paineita tehdä normaalia pidempiä työpäiviä liukumarajojen puitteissa.

Palkkatyöryhmä ja palkkatiimi

Palkkatiimin 2. syyskuuta pidetyssä kokouksessa hyväksyttiin yhden vaativuustason mukaisen korotuksen maksaminen niille virkamiehille, jotka tekevät rajatoimipaikoissa töitä Norjan Tullin lukuun.

Palkkatyöryhmän seuraavassa kokouksessa 14. syyskuuta jatketaan palkkausjärjestelmän kehittämistyötä. Tullivirkamiesliiton saaman tiedon mukaan on kuitenkin todennäköistä, että sen tavoiteaikataulu tulee siirtymään vuodella eteenpäin, eli ensi vuoden syksyyn. Samalla pitää päättää, päivitetäänkö Veto-hankkeeseen liittyvien verotustehtävien tyyppitoimenkuvia, vai jätetäänkö ne ennalleen.

Yhteistoiminta-asiat

Liiton yhteistoimintapäivät pidetään Lahdessa 18.-19. marraskuuta ja liittohallitus hahmottelee parhaillaan päivien ohjelmaa. Muutosturva tulee jossain muodossa olemaan keskeisessä osassa. Pyrkimyksenä on saada esim. Veron edustaja keromaan laitoksen organisaatiosta ja mahdollisesti TE-keskuksen edustaja valottamaan lomauttamiseen ja työttömyyteen liittyviä käytännön toimenpiteitä. Päiville yritetään saada myös jonkun yt-neuvottelujen läpikäyneen valtion viraston edustaja kertomaan kokemuksiaan tilanteesta. Tullivirkamiesliiton edustajille varataan tilaisuus lähettää esimerkiksi muutosturvaan liittyviä kysymyksiä etukäteen, mutta tästä informoidaan tarkemmin lokakuun tiedotteessa. Kannattaa kuitenkin jo tässä vaiheessa kirjata muistiin esiin tulevia tai mieltä askarruttavia kysymyksiä, jotka liittyvät em. aiheisiin. Osanottajat kutsutaan.

Keskusjärjestöasiat

Keskusjärjestö Pardia järjesti 20. elokuuta Helsingissä valtion virastojen ja laitosten sekä Kelan työnantajaedustajille, liikelaitoksille, yritysten ja yliopistojen työnantajaedustajille sekä Pardiaan kuuluvien henkilöstön edustajille tarkoitetun eloseminaarin. Tullista työantajan edustajina seminaariin osallistuivat Hannu Lappi ja Juha Madetoja. Tullivirkamiesliiton edustajana oli pääluottamusmies Tuula Birstolin. Seminaarissa luennoivat Pardian puheenjohtaja Niko Simola työmarkkinatilanteesta, TEMin hankejohtaja Margita Klemetti Suomen työelämästä v. 2020, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Seija Ilmakunnas talouden realiteeteista ja valtakunnansovittelija Minna Helle neuvottelujärjestelmän tulevaisuudesta. Seminaariaineisto löytyy jäsenille, henkilöstön edustajille ja järjestöaktiiveille tarkoitetulta Pardia Plus -sivustolta.

Pardian nuorten aikuisten seminaari ja PlusMiinus30-vuosikokous 2015

Pardian PlusMiinus30-toiminnan vuosikokous kokoontuu 10.–11. lokakuuta 2015 Hotelli Vantaan tiloissa Vantaan Tikkurilassa. Ensimmäisenä päivänä pidetään kokousviikonlopun seminaariosuus ja toisena päivänä vuosikokous. Seminaariosuuden aiheita ovat muun muassa ajankohtainen työmarkkinakatsaus ja työhyvinvointiin liittyvä osuus. Tullivirkamiesliitolla on vielä kaksi edustajapaikkaa täyttämättä. Jos olet alle 40-vuotias TVML:n jäsen ja haluat osallistua tapahtumaan, ota sähköpostitse pikaisesti yhteyttä Tullivirkamiesliiton PlusMiinus30-toiminnan puheenjohtajaan Sanna Ahtiaiseen!

Liiton tulevaisuusseminaari

Liittohallitus on keskustellut liiton tulevaisuussuuseminaarin järjestämisestä. Liitto tulee lähivuosien aikana kohtaamaan suuria sekä ulkoisia että sisäisiä haasteita. Jäsenmäärä ei kasva samassa suhteessa eläköitymisen ja mahdollisten henkilöstösiirtojen kanssa, keskusjärjestöillä ja työttömyyskassoilla on paineita maksujen korotukseen ja liiton omien henkilöstöedustajien keski-ikä on varsin korkea. Lisäksi on mahdollista, että osa liiton nykyisistä aktiiveista tulee siirtymään tehtäviensä mukana Veron palvelukseen. Nuoria pitäisi saada aktivoitua ay-toimintaan ja suunnittelemaan liiton tulevaisuutta. Todettiin, että tuleva syksy tulee olemaan erittäin hektinen mm. Veto-hankkeen takia ja siksi seminaaria ei järjestetä ainakaan tämän vuoden puolella. Yksi mahdollisuus järjestää seminaari on kytkeä se ensi vuonna johonkin liiton PlusMiinus30-toiminnan, eli nuorisotoiminnan yhteydessä järjestettävään tilaisuuteen.

Liiton lomapaikkojen vuokrahinnat 2016 DSC 0376

Liittohallitus päätti, että liiton Helsingin, Tallinnan, Rukan ja Ylläksen vuokrahinnat pidetään toistaiseksi nykyisinä. Huoneistojen vuokrahinnat löytyvät liiton nettisivuilta www.tvml.fi/lomakohteet

Kansainväliset asiat

Tullivirkamiesliitto ja Tulliliitto ovat sopineet ensi vuonna Suomessa järjestettävän NTOn, eli Pohjoismaisten tullijärjestöjen yhteistyöelimen kokouksen ajankohdaksi 6.-8. syyskuuta 2016. Kokous järjestetään Helsingissä ja Tulliliitto vastaa pääosin kokouksen järjestelyistä.

Liittohallituksen kokoukset

Tullivirkamiesliiton liittohallituksen vuoden 2015 viimeiset kokoukset pidetään 8. lokakuuta, 12. marraskuuta ja 10. joulukuuta.

Lisätietoja puheenjohtaja Kari Lehtinen kari.lehtinen@tulli.fi tai gsm 040 332 2248