Liittohallituksen kokousinfo 5.9.2017 - Tiedote 13/2017

Ennen kokouksen käynnistämistä Tullivirkamiesliiton hallitus kunnioitti hiljaisella hetkellä kesäkuussa äkillisesti menehtyneen hallituksen varajäsenen

Sampo Niittyvuopion muistoa.

 

Tulli välttyy lomautuksilta vuonna 2018

Elokuun viimeisenä päivänä saatiin kuulla, että Suomen hallitus on budjettiriihessään myöntämässä Tullin toimintamenoihin lisärahoituksen, joka takaa sen, että Tulli välttyy lomautuksilta vuonna 2018. Tullivirkamiesliitto aloitti jo alkuvuodesta 2017 aktiivisen vaikuttamisen maan päättäjiin ja muihin politiikkoihin tuoden esiin Tullin aivan liian pitkään jatkuneen vaikean määrärahatilanteen ja siitä johtuvan koko henkilöstöä koskevan lomauttamisuhan. Tullivirkamiesliitto arvostaa todella korkealle valtiovarainministeri Petteri Orpon osallistumisen liiton 100-vuotisjuhlaan, jossa liiton puheenjohtaja Jari Nieminen ja Tullin johdon edustajat valottivat määrärahatilannetta ja sen taustoja. Ministeri Orpo lupasi puheenvuorossaan tekevänsä kaikkensa, jotta lomautuksilta vältyttäisiin, ja nyt tuo lupaus lunastetaan. Vaikka yksittäisen liiton harjoittama yhteiskuntavaikuttaminen on työlästä, aikaa vievää ja päättäjien kiireiden takia usein hyvin hankalaakin, siihen panostaminen kyllä kannattaa!

Tullivirkamiesliiton ves-tavoitteet

Tuleviin virkaehtosopimusneuvotteluihin Tullivirkamiesliitto vie eteenpäin seuraavia jäsenjärjestöjen liittokokouksessa ja luottamusmiespäivillä esittämiä tavoitteita: matkustukseen käytetyn ajan muuttaminen työajaksi, keskeytyspäivän pituuden muuttaminen 7 h 39 minuutiksi nykyisten 5 h 28 minuutin sijaan alle kalenteriviikon kestävissä poissaoloissa työaikalain 7§:n mukaisessa jaksotyössä, sekä virkaehtosopimuksen 36 §:ään tehtävä tekstimuutos siten, että kyseinen merkkipäiviin ja poissaoloihin liittyvä pykälä koskee perheenjäsenen lisäksi myös lähiomaisia. Lisäksi ammattiliitto AVA:lla ja Akavalla on omat ves-tavoitteensa, joista tiedotetaan myöhemmin.

Tullin palkkausjärjestelmän soveltaminen

Tullivirkamiesliitolle ja muille henkilöstöjärjestöille on tullut runsaasti palautetta siitä, että palkkausjärjestelmää ei ole sovellettu yhdenmukaisesti eri yksiköissä. Tullivirkamiesliitto on käsitellyt tätä asiaa jo alkuvuonna tiedotteessa 2/2017 otsikolla ” "Keharit" on käyty - ei mennyt niin kuin Strömsössä”.

Henkilökohtaisen palkanosan pisteytyksiä on käyty läpi keväästä lähtien Tullin palkkatyöryhmässä ja muutoksenhakuina palkkatiimissä. Palkkatyöryhmässä pisteytyksiä on vertailtu mm. toiminnoittain ja niitä on tarkasteltu osin myös toimipaikoittain. Vertailu osoittaa sen, että joissain toimipaikoissa on pisteytyksissä ollut tiukempi linja. Näiden toimintojen ja toimipaikkojen esimiesten kanssa palkkatyöryhmä ja hallinto käyvät syksyn aikana keskusteluja, joilla halutaan varmistaa, että kaikilla on yhteinen näkemys pisteytysuudistuksen tavoitteista ja että Tullin palkkausjärjestelmää sovellettaisiin jatkossa yhdenmukaisesti. Jos uusi arviointi poikkeaa vanhan sopimuksen mukaisesta arvioinnista, pisteiden laskemisen perustelut on ehdottomasti kirjattava tulos- ja kehityskeskustelulomakkeelle. Näin ei ole joka paikassa tehty. Jos pisteiden lasku on ollut huomattavan suuri, Tullin hallinto on pyytänyt esimiehiltä selvityksiä syistä, jotka ovat johtaneet pisteiden ”romahtamiseen”. Näitä selvityksiä on myös käyty läpi palkkatyöryhmässä. Yksittäisen työntekijän pisteytykseen puuttumiseen tai muuttamiseen palkkatyöryhmällä ei kuitenkaan ole toimivaltaa.

Palkkatiimiin on tullut useita henkilökohtaisien pisteiden laskua koskevaa muutoksenhakua. Tullin palkkausjärjestelmässä toimivalta henkilökohtaisen arvioinnin tekemiseen on esimiehellä. Tullin palkkatiimi voi tarkastella, onko tulos- ja kehityskeskusteluissa tehty arviointi asianmukainen ja perusteltu, mutta se ei voi muuttaa arvioinnin yhteydessä annettuja pisteitä.

Palkkatyöryhmässä järjestöt ovat käyneet keskusteluja havaituista ongelmista Hallinnon kanssa useamman kerran kuluvan vuoden aikana. Järjestöjen yhteisen näkemyksen mukaan niissä toiminnoissa ja toimipaikoissa, joissa on ollut tiukempi linja pisteytyksessä, pitää käydä keskustelut uudelleen ja korjata pisteytykset. Tähän hallinto ei ole suostunut, sillä se katsoo, että pistevääristymät korjaantuvat seuraavilla tulos- ja kehityskeskustelukierroksilla. Lisäksi hallinto on korostanut sitä, että tehdyllä uudistuksella ei ole ollut laskevaa vaikutusta kenenkään työntekijän palkkaan eikä palkanlisiin. Koska seuraava tulos- ja kehityskeskustelukierros on jo pian käsillä, ei ole enää odotettavissa ylimääräistä tulos- ja kehityskeskustelukierrosta.

Tullin Intrassa on 22.6.2017 julkaistu hallinnon tekemä tiedote uusitun palkkausjärjestelmän soveltamisesta, siinä havaituista ongelmista ja tulevista toimenpiteistä.

Uudentyyppinen osaamis- ja kehityskeskustelu pilotointivaiheeseen

Tullin hallinto-osasto kertoi elokuun lopulla järjestöille, että Tullissa käynnistyy pilotti, johon osallistuvat viestintä, osa lentotullin valvonnasta, osa Spakesta ja Lappeenrannan Rito. Pilottiin osallistuvat käyvät syksyn aikana osaamis- ja kehityskeskustelun alaistensa kanssa ja sen jälkeen tulos- ja kehityskeskustelun normaalina ajankohtana uuden lyhennetyn keskustelulomakkeen mukaisesti. Pilottiin osallistuville esimiehille järjestetään koulutus syyskuun puolivälissä. Pilotista saatujen kokemusten perusteella mallia mahdollisesti vielä kehitetään ja alkuvuodesta päätetään, otetaanko uudet keskustelut ensi vuonna käyttöön koko Tullissa.

Tarkista aina palkkatositteesi huolellisesti!

Kuluneen vuoden aikana on tullut ilmi tapauksia, joissa henkilöiden palkanmaksussa on tapahtunut virheitä, tai joissa ammattiliiton jäsenmaksu on jäänyt pidättämättä palkasta jopa pitkältä ajalta. Virheitä on tullut esiin myös säännöllistä virastotyöaikaa tekevien palkanmaksussa. Useissa tapauksissa virhe on tapahtunut palkkatietojen siirrossa Palkeisiin. Muista siis tarkistaa palkkatositteesi joka kuukausi huolellisesti! Tarkista säännöllisen kuukausipalkan lisäksi myös mahdolliset lisät, mahdollinen lomapalkka jne. Tarkista myös, että Tullivirkamiesliiton jäsenmaksu on pidätetty palkastasi. Jos epäilet, ettei palkkatosite ole oikein, tai et ole selvillä jonkun maksun tai pidätyksen perusteista, ota mahdollisimman pian yhteys Tullin palvelussuhderyhmään.

Kieku-ajanhallinta otetaan Tullissa käyttöön loppuvuodesta 2018

Tullin hallinto on tiedottanut järjestöille, että Tullissa otetaan vuoden 2018 syksyllä käyttöön uusi Kieku-ajanhallinta, joka käsittää työvuorosuunnittelun, työajan seurannan ja työaikapankin. Samalla Tiima ja Megaflex poistuvat käytöstä. Uuden järjestelmän myötä mm. työvuorosuunnittelu muuttuu kokonaan sähköiseksi, haittojen maksatus muuttuu kokonaan, prosessi yhdenmukaistuu ja se tuo virastotyöaikaan joitain muutoksia. Tullin työvuorosuunnittelijalle järjestetään ensi vuoden keväällä 3-4 lähiopetuspäivän kestoinen koulutus, jonka toteuttavat Valtiokonttori ja Palkeet toteuttavat koulutuksen.

Tullissa käynnistyy uudentyyppinen esimieskoulutus

Tullin esimiesvalmennus suoritetaan Tullin johtoryhmän 28.8.2017 päätöksellä jatkossa tutkintomuotoisena Lähiesimiestyön ammattitutkintona, jonka suorittavat jatkossa kaikki uudet esimiehet. Tutkinnon suorittaminen rahoitetaan oppisopimusrahoituksella. Lähiesimiestyön ammattitutkinto ja Tullin tulos- ja kehityskeskustelukoulutus toimivat pakollisina peruskoulutuksina Tullin esimies- ja johtamiskoulutuksen kokonaisuudessa. Ensimmäisen koulutuksen hakuaika on juuri käynnissä.

Uusi tietosuoja-asetus tuo muutoksia liitolle ja yhdistyksille

EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR on tullut voimaan 25.5.2016, ja sitä aletaan soveltaa 25.5.2018. Tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetus tuo liitolle ja sen jäsenjärjestöille uusia oikeuksia ja velvollisuuksia, mm. henkilötietojen käsittelyyn. Liiton on huhtikuun loppuun mennessä selvitettävä monia asioita, esimerkiksi mitä tietoja eri rekistereissä käsitellään, mitä henkilötietovirtoja on, miten tietoturvasta ja riskienhallinnasta huolehditaan jne.

Tallinnan huoneistossa vesivahinko

Liiton Tallinnan huoneistossa sattui elokuussa rankkasateiden aiheuttama vesivahinko, jossa mm. lattiaparkettia ja seiniä vaurioitui. Vesivahingot on nyt kuivattu, mutta niiden aiheuttamat jäljet ovat huomattavat. Korjaussuunnittelu ja niiden kustannusten korvaamista koskevat neuvottelut ovat käynnissä, mutta Viron erilaisen lainsäädännön takia niihin kuluu aikaa. Huoneisto on kuitenkin vuokrattavissa siihen asti, että korjaukset alkavat, sillä edellytyksellä, että vuokraaja on tietoinen vesivahingon aiheuttamasta haitasta.

Koulutus

Liiton koulutusyhdyshenkilönä on toiminut heinäkuun alusta lukien Ulla Vehviläinen. Koulutustilaisuuksia järjestetään jatkossa AVAn, Akavan ja Jukon kautta. Kun haet koulutukseen, muista ilmoittaa siitä liiton koulutusvastaavalle, joka vie koulutuksen liittohallituksen hyväksyttäväksi!

Akava-akatemian henkilöstökoulutusta

Akava-akatemia tarjoaa monipuolisen kattauksen koulutuksia Akava-yhteisön tarpeisiin. Koulutukset on tarkoitettu kaikille Akava-yhteisössä työskenteleville sekä luottamustoimisille jäsenjärjestöjen hallinnossa. Koulutustarjonta päivittyy vuosittain ajankohtaisilla Akavan strategian mukaisilla koulutuksilla. Akava-akatemian koulutustiedot ja koulutuskalenteri löytyvän Akavan nettisivuilta Akaverkosta, joka vaatii kirjautumisen.

Alueelliset työeläkekoulut syksyllä 2017

Teemana on tänä vuonna työeläkejärjestelmän perusperiaatteet ja eläkeuudistuksen keskeiset asiat sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Työeläkekoulut ovat tarkoitettu palkansaajajärjestöjen luottamusmiehille, liitojen toimihenkilöille ja hallinnon jäsenille, aktiiveille sekä jäsenille.

Seuraaviin tilaisuuksiin ehtii vielä ilmoittautua:

  • Jyväskylä, 4.10.2017 klo 17-20, Ilmoittautumiset 19.9.2017 mennessä
  • Seinäjoki, 11.10.2017 klo 17-20, Ilmoittautumiset 26.9.2017 mennessä
  • Oulu, 18.10.2017 klo 17-20, Ilmoittautumiset 3.10.2017 mennessä
  • Rovaniemi, 25.10.2017 klo 17-20, Ilmoittautumiset 10.10.2017 mennessä

Lisätietoja yllä olevista koulutuksista saa Akaverkosta tai Telan koulutuspäällikkö Kirsi Siltaselta, puh 010 680 6724, kirsi.siltanen@tela.fi

Vuoden 2018 liittokokous

Ensi vuoden liittokokous päätettiin pitää 24.-25. toukokuuta Turussa. Kyseessä on vaalikokous, jossa valitaan mm. liiton puheenjohtaja ja liittohallituksen jäsenet.

Seuraavat liittohallituksen kokoukset

Tullivirkamiesliiton hallituksen seuraavat kokoukset pidetään 19. lokakuuta, 15. marraskuuta ja 12. joulukuuta. Kokouspaikkana on liiton huoneisto Helsingissä.Lisätietoja Puheenjohtaja Jari Nieminen, TVML ry, jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739