Liittohallituksen kokous 6.9.2018 - Tiedote 15/2018

Yhteistoiminta-asiat

Hallinnon ja järjestöjen puheenjohtajien tapaaminen 20.8.2018

Tapaamisessa käytiin läpi hallinnon laatimaa sopimusluonnosta työaikapankin käyttöönotosta. Työaikapankki otetaan käyttöön Kiekussa 1. lokakuuta 2018 ja samalla myös työajan seuranta siirtyy Kiekuun. Työaikapankin käyttöönotto perustuu vapaaehtoisuuteen ja siihen liittyminen edellyttää virkamiehen tai työntekijän kirjallista suostumusta. Toisaalta esimiehet voivat tarvittaessa rajoittaa, tai kieltää rahakorvausten siirtoa työaikapankkiin. Sopimuksessa on listattu, mitkä erät on mahdollista siirtää työaikapankkiin, eli varallaolokorvaukset ja lisä- ja ylityökorvausten perus- ja korotusosat vapaa-ajaksi muutettuna, viikkolepokorvaus, sekä liukuvan työajan saldokertymän ylittävät erät.

Tullivirkamiesliitto pyysi hallinnolta tarkennusta sopimuksen kohtaan 3. tehdystä kirjauksesta ”Kun erät on muunnettu työaikapankkitunneiksi ei niiden alkuperään liittyviä määräyksiä sovelleta”. Kyseisellä kohdalla tarkoitetaan sitä, että esim. lisä- ja ylityövapaiden osalta työaikalaissa on säädetty takaraja sille, milloin ne on viimeistään annettava. Valtion työaikapankkisopimuksissa näistä on sovittu erikseen keskustason sopijaosapuolten välillä, eikä silloin noudateta samanaikaisesti työaikalain määrityksiä.

Tullivirkamiesliitto myös esitti, että sopimukseen tulisi lisätä mainita siitä, että työaikapankkivapaat eivät vähennä lomakertymää, sekä erillinen kirjaus siitä, miten mahdollinen erimielisyysasiat käsitellään. Hallinto muotoili lomakertymästä kirjauksen: ”Työaikapankkivapaapäiviä pidetään vuosiloman pituutta määrätessä virassa- ja työssäolopäivien veroisina päivinä.”

Erimielisyyksien käsittelystä hallinto vastasi, että sopimuksessa mahdollisia erimielisyysasioita on rajattu jo sillä, että pankin käyttö pitää tapahtua sekä virkamiehen että esimiehen suostumuksella, joten niihin ei ole subjektiivista oikeutta, eikä myöskään työnantaja voi pakottaa laittamaan tunteja pankkiin. Jos kertyneitä tunteja ei saada yhteisymmärryksessä pidettyä pois, pankista voi irtaantua sopimuksessa mainitulla tavalla.

Työntekijöiden ja virkamiesten kannattaa ennen työaikapankin käyttöönottoa huomata sopimukseen tehty kirjaus siitä, että työaikapankkijärjestelmään ei ole mahdollista siirtää ennen käyttöönottoa, eli ennen 1. lokakuuta kertyneitä eriä. Tämä koskee yhtä lailla laskentajakson työaikakorvauksia kuin liukuvan työajan enimmäismäärän ylittäviä tunteja, jotka siis leikataan pois saldosta tasoitusjakson päättyessä 30. syyskuuta, ellei niitä ole siihen mennessä ehtinyt kuluttaa!

Lahden toimipaikan yt-toimikunta 5.9.2018

Lahden toimipaikan tiloista luovutaan kokonaan 31.5.2019. Ilman omalla asuinseudulla olevaa toimitilaa jää silloin 6 virkamiestä, sillä yksi on siirtymässä eläkkeelle. Henkilöiden työpaikat ovat jatkossa Helsinki-Vantaan lentokenttä tai Pasila, mikä tarkoittaa erittäin pitkää työmatkaa jopa Lahdessa asuville ja kohtuuttoman pitkää kaukana syrjäseudulla asuvalle henkilölle. Jatkuva matkustaminen on erityisen kuormittavaa jo siksikin, että työntekijöiden ikärakenne on korkea. Lisäksi oma iso ongelmansa on se, että työterveyshuolto on järjestetty Helsingissä. Henkilöstön ja heitä edustavien henkilöjärjestöjen toiveena onkin, että Tulli etsisi työntekijöille korvaavan tilan esimerkiksi jonkun muun viraston tiloista. Työntekijöiden ikärakenteen huomioon ottaen tilantarve Lahdessa olisi noin viiden vuoden mittainen, minkä jälkeen ongelma ratkeaisi eläköitymisen kautta. Toistaiseksi työnantajaosapuoli ei ole kuitenkaan taipunut korvaavien tilojen kartoittamiseen Lahdesta.

Materiaalihallinnon johtoryhmä

Tullivirkamiesliitto ei ole ollut tietoinen kyseisen johtoryhmän kokouksista tai kokouksissa käsitellyistä asioista. Liiton puheenjohtaja löysi sattumalta Intrasta vanhoja johtoryhmän pöytäkirjoja. Jossain instanssissa henkilöjärjestöjen yhteiseksi edustajaksi on päätetty Tulliliiton puheenjohtaja, mutta Tullivirkamiesliitto ei ole ollut tästä tietoinen, sillä edustaja ei ole toimittanut mitään kokouksessa käsiteltävää materiaalia Tullivirkamiesliitolle tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi. Tullivirkamiesliitto tuleekin esittämään omaa edustajaa ko. johtoryhmään.

Tullivirkamiesliiton yhteistoimintapäivä 19.11.2018

Tullivirkamiesliiton yhteistoimintapäivä järjestetään 19.11.2018 Danske Bankin auditoriossa Helsingissä. Päiville kutsutaan kustakin yhdistyksestä kaksi yt-toimijaa sekä liittohallituksen varsinaiset ja varajäsenet, liiton pääluottamusmies, taloudenhoitaja ja sihteeri.

VES-asiat

Palkkatyöryhmä ja palkkatiimi

Palkkatyöryhmä ei ole kokoontunut kesäkuun jälkeen. Palkkatiimi kokoontui 4.9.2018 ja siellä käsiteltiin tiettyjä, paikallisesti sovittuja, ns. virastoerään liittyviä vaativuustason korotuksia. Kun asiasta päästiin hallinnon kanssa neuvottelutulokseen, todettiin, että soveltamisohjeessa kyseisten tehtävien kuvaukset on päivitettävä vastaamaan korotettuja tasoja. Muuten koko palkkausjärjestelmä menettää merkityksensä. Näin ei kuitenkaan ole toistaiseksi tehty ja syystäkin nyt käsittelyssä olleiden elto-tutkijoiden vaativuustasojen välisten erojen hahmottaminen oli vaikeaa. Näyttäisi siltä, että pääkaupunkiseudulla tasot ovat säännöllisesti korkeammat. Korotukset toteutettiin neuvottelutuloksen mukaisesti, eikä korotetun tason tehtäviä laitettu hakuun, mistä syystä palkkatiimille oli toimitettu muutoksenhaku pätevyysvaatimukset täyttävältä henkilöiltä. Muutoksenhausta keskusteltiin paljon, mutta se ei mennyt läpi.

Toinen palkkatiimille toimitettu muutoksenhaku koski henkilökohtaisten pisteiden alentamista. Palkkatiimi ei kuitenkaan voi ottaa kantaa heko-pisteisiin, koska sillä ei ole toimivaltaa asiassa. Tämä on tuotu esiin aiemminkin, mutta siitä huolimatta muutoksenhaku oli asialistalla. Oikea menettely on, että jos esimies katsoo aiheelliseksi alentaa heko-pisteitä, hänen on perusteltava asia selkeästi kehityskeskustelulomakkeessa.

Kylmänalueen lisän käyttäytyminen 1.6.2018 voimaan tulleissa virastoerien kohdentamisessa on poikinut yhteydenottoja Tullivirkamiesliiton luottamusmiehille. Palkkausjärjestelmän soveltamisohjeeseen on kirjattu, että kylmänalueen lisä luetaan mukaan takuuosaan, joten sen käyttäytyy samalla tavoin kuin takuuosakin. Yleiskorotukset tulevat kaikille, mutta ns. virastoeristä johtuvat korotukset ainoastaan pienentävät takuu- tai kylmänalueenlisää, joten korotus ei näy palkassa – paitsi siinä tapauksessa, että takuuosa on pienempi kuin kyseinen palkankorotus.  

Seuraava palkkatiimin kokous on 28. syyskuuta ja siihen voivat osallistua kaikki luottamusmiehet Skypen välityksellä. Kokouksessa käydään läpi mm. kehityskeskusteluun liittyvää pisteytyslogiikkaa.

Vuoden 2019 virastoerä

Sopimuskauteen 1.2.2018-31.3.2020 kuuluva seuraava virastoerä (0,75%) tulee maksuun 1.4.2019 ja siitä neuvoteltava 15.3.2019 mennessä (+ mahdollinen 2 kk lisäaika). Neuvottelujen käynnistämiselle ei ole asetettu takarajaa, mutta on joka tapauksessa tarpeellista käynnistää ne jo hyvissä ajoin kuluvana syksynä, jotta tarvittavan tilastoaineiston hankkimiselle jää riittävästi aikaa. Kaikille kuuluva yleiskorotus maksetaan 1.4.2019 ja sen suuruus 1,10%, kuitenkin vähintään 24 euroa.

Liiton lomapaikkojen vuokraushinnat 2019

Liittohallitus päätti pitää omistamiensa huoneistojen vuokraushinnat entisellään. Hintoja tarkistettiin edellisen kerran lokakuussa 2017. Mökkien vuokraushinnat löytyvät liiton nettisivuilta www.tvml.fi kohdasta lomakohteet. Liitto omistaa tilavat kaupunkihuoneistot Helsingin keskustassa ja Tallinnassa aivan keskustan tuntumassa, sekä monenlaiseen ulkoiluun sopivat hirsirakenteiset mökkiosakkeet Ylläksellä Äkäslompolossa sekä 5 km päässä Rukan rinteiltä. Rukalla on kaksi huoneistoa, josta toinen on allergiahuoneisto ja toiseen saa ottaa mukaan lemmikkieläimiä. Liiton puheenjohtaja ja taloudenhoitaja ovat vastikään käyneet kartoittamassa Rukan huoneistojen kunnon ja varustuksen. Huoneistoissa tullaan tekemään tarvittavat korjaukset ja päivittämään varustetaso. Asiasta tiedotetaan tarkemmin, kun ajankohta on selvillä.

Keskusjärjestöasiat

AVAn hallitus

Ammattiliitto AVAn hallituksen kokous ja tulevaisuusseminaari järjestettiin 22.-24.8.2018 Berliinissä. Jari Nieminen osallistui TVML:n edustajana seminaariin, jossa mm. saksalainen etujärjestö Verdi esitteli toimintaansa. Verdillä on yli 2 miljoona jäsentä monelta eri toimialalta. Julkishallinnossa iso haaste on ikäkehitys, sillä sieltä on eläköitymässä jopa 30 prosenttia virkamiehistä 10-15 vuoden sisällä. Yksittäisistä asioista Verdi on onnistunut ajamaan minipalkan nostoa ja muina haasteina sillä on työterveyden, työhyvinvoinnin ja työaikajoustojen parantaminen.

Kansainväliset asiat

NTO:n kokoukseen Tanskassa Aarhusissa 24.-25. syyskuuta osallistuvat Rainer Lindholm ja Jari Nieminen.

TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset

  • 2. lokakuuta 2018
  • 8. marraskuuta 2018
  • 13. joulukuuta 2018
TVML:n yhteistoimintapäivä

Yt-päivä pidetään Helsingissä 19. marraskuuta 2018.

 

Tiedustelut:
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739