Liittohallituksen kokous 15.2.2019 - Tiedote 2/2019

VES-asiat
Virastoerää koskevat neuvottelut 9.1.2019

Sopimuskaudelle 1.2.2018-31.3.2020 ajoittuvan, toista virastoerää koskevat neuvottelut käynnistyvät Tullissa 14.11.2018 ja ne jatkuvat tammikuun alusta lähtien kerran viikossa pidettävinä kokouksina työnantajan ja henkilöjärjestöjen edustajien kesken. Keskustason sopimuksen 7 §:n mukaan on sopimusalakohtaisesti toteutettavana 0,75 %:n suuruinen virastoerä 1.4.2019 lukien. Tullissa virastoerän suuruus on tammikuun palkanmaksun perusteella 44 117 euroa. Lisäksi palkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,10 prosenttia, kuitenkin vähintään 24 euroa.

Tavoitteena on, että helmikuun lopussa olisi yhteinen näkemys, joka vietäisiin Valtiovarainministeriöön hyväksyttäväksi ja sen jälkeen palkeisiin 15.3. mennessä. Näin menetellen selvittäisiin vain yhdellä taulukkokorouksella, koska sekä yleiskorotus että virastoerä olisivat molemmat valmiina 1.4.2019 ja ne voitaisiin laittaa maksuun yhtä aikaa.

Tullissa kullakin liitoilla on virastoerän jakamista koskevissa neuvotteluissa 2 edustajaa, Tullivirkamiesliitossa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jos virastoerän jakamisesta ei saavuteta yksimielisyyttä, erä menee ns. perälautaan, eli se jaetaan tasan kaikkien työntekijöiden kesken.

Virastoerää koskevissa neuvotteluissa on kuultu järjestöjen ja työnantajan näkemyksiä erän kohdentamisesta ja tehty laskelmia korotusesityksistä. Tullivirkamiesliitolla ja Tullin Akavalaisella yhdistyksellä on ollut esittää useita yhteisiä laskelmia, samoin kuin työnantajalla, jonka esityksiä Tulliliitto on näyttänyt tukevan. Liiton laskelmissa on tällä hetkellä mukana Spaken korotusesitys, Postiliikennehoitajien tasokorotusesitys, tiettyjen tasolla 7 olevien tehtävien korotusesitys, sekä tietyille, selvästi palkkakehityskäyrän alapuolella oleville vaativuustasoille kohdistuva muita suurempi korotus.

Työnantajan sekä Tullivirkamiesliiton ja Tullin Akavalaisen yhdistyksen näkemykset ovat neuvottelujen edetessä lähentyneet ja ratkaisua etsitään seuraavan kerran 22.2. pidettävässä kokouksessa.

 
Yt-asiat
Hallinnon ja järjestöjen puheenjohtajien tapaamiset 17.1.2019, 6.2.2019. ja 13.2.2019

Jari Nieminen osallistui tapaamisiin, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita.

Johtokeskuksen ja toimipaikkaosaston johtamisrakenteen kehittäminen

Johtamisrakenne muuttuu Helsingissä ja Turussa sekä Vaalimaalla ja Kotkassa 1.5.2019 alkaen. Helsingin ja Turun tulli yhdistetään saman johdon alle. Samanlainen ratkaisu tehdään myös Vaalimaan ja Kotkan tullien kanssa. Johtamisrakenteen muutos jatkuu 2 vaiheessa (1.10.2019), jolloin muutos koskee muita tulleja. 3 vaiheessa johtokeskus perustetaan ja Lentotullissa toteutetaan johtamisrakenteen muutos (1.1.2020).

Tullin rekrytointiohje

Tullin rekrytointiohjetta on päivitetty 17.1.2019. Kaikki hakuilmoitukset menevät nyt valtiolle.fi kautta. Nimityksistä voi valittaa ja koska valitusaika on otettava huomioon ennen nimittämistä, rekrytointiaika on pidentynyt huomattavasti. Jos käykin niin, että tehtävään valittu ei otakaan paikkaa vastaan, koko prosessi on aloitettava uudestaan. Rekrytointiaikaa pidentää myös nykyisin vaadittava turvatietojen tarkistus.

Pasilan tilojen seurantaryhmä

Pasilassa on suoritettu tammikuussa tilankäytön mittaus, joka on herättänyt paljon keskustelua. Työntekijät pelkäävät tilojen supistamista, mutta mittausten tarkoituksena on katsoa, miten painopisteet jakaantuvat. Tietotyön suorituskykymittaus tehdään hiihtolomien jälkeen ja kaikki tulokset käsitellään yt-toimikunnassa.

Tullitoimipaikkojen tilanne

Lahdessa työskentelevien osalta on vahvistunut, että heidän virkapaikkansa on jatkossakin Lahti. Tullivirkamiesliitto on tyytyväinen, että työnantaja tuli lopulta vastaan tässä kysymyksessä.

Tullivirkamiesliiton ja Tullin Akavalaisen yhdistyksen puheenjohtajat osallistuivat 18.1.2019 järjestettyyn kokoukseen Skype-kokoukseen, jossa selvitettiin materiaali- ja toimitilahallintoyksikön päällikön kanssa Lappeenrannan Mustolan tilahankkeen etenemistä. Uusia tiloja kartoitetaan Lappeenrannan keskustasta. Kokouksessa sovittiin, että Mustolan henkilöstölle järjestetään asiasta tiedotustilaisuus helmikuussa.

Helsingin Lentotullissa on alkanut vähintään 3 vuotta kestävä remontti, joka aiheuttaa merkittävää melu- ja pölyhaittaa siellä työskenteleville. Tullivirkamiesliitto edellyttää haittojen minimoimista ja on lähettänyt asiasta kirjelmän työnantajalle.

 
Luottamusmiesorganisaatio ja luottamusmiesvaalit

Tullivirkamiesliiton ja Tullin Akavalaisen yhdistyksen luonnostelema yhteisen luottamusmiesorganisaation toteuttaminen viivästyy. Tullivirkamiesliitto ja Tullin akavalainen yhdistys ovat toimittaneet esityksensä uudesta lm-organisaatiosta työnantajalle jo tammikuun alussa, mutta työnantaja ei halunnut ottaa asiaa käsiteltäväksi ennen kuin VES-neuvottelut virastossa on saatu päätökseen. VES-neuvottelut ovat vielä käynnissä. Uusi luottamusmieskausi pitäisi alkaa jo 1.4.2019. Virkaehtosopimuksen mukaan luottamusmiesvaalien vaaliajoista ja -paikoista on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalin toimittamista ja uuden organisaation mukainen luottamusmiessopimus pitää sitä ennen saada sovittua ja päivitettyä.

Jos uusi lm-organisaatiomalli ei toteutuisi, vaihtoehtoina on joko jatkaa nykyistä luottamusmiesopimusta nykyisillä luottamusmiehillä (esimerkiksi muutamalla kuukaudella tai ½ vuodella), tai toimittaa uudet luottamusmiesvaalit vanhan organisaation mukaisesti, jolloin luottamusmiessopimukseen kirjattaisiin vaalikaudeksi joko yksi tai kaksi vuotta. Asialla on merkitystä myös Tulliliitolle, sillä luottamusmieskausi on virastokohtainen.

Tullivirkamiesliiton pääluottamusmies Kari Lehtinen on alustavasti 21.2. informoinut asiasta yhdistysten toimijoita ja kehottanut heitä valmistautumaan luottamusmiesvaaleihin 21.3.2019 mennessä. Vaalit voivat olla sopuvaalit tai aito vaalitilaisuus. Pääluottamusmies tuo asian työnantajan tietoisuuteen 22.2.2019 pidettävässä hallinnon ja puheenjohtajien tapaamisessa ja tuolloin selviää, mihin ratkaisuun päädytään.

Luottamusmiespäivät

AVAn luottamusmiespäivä järjestetään 16.10. Helsingissä ja Tullivirkamiesliiton liittohallitus päätti, että liiton oma luottamusmiespäivä järjestetään heti sen perään 17.10.2019.

 
Keskusjärjestöasiat
AVAn hallituksen kokous 29.1.2019

Ammattiliitto AVAn sääntöjenmuutosehdotukset käsitellään 28.3. AVAn vuosikokouksessa, jossa tehdään päätös sääntömuutoksesta. Lakimies on luonnostellut kaksi erilaista mallia, joilla avataan mahdollisuus uuden jäsenliiton liittymiseen AVAan. Malleina on yhteisöjäsenyysmalli ja porrastettuun jäsenmäärään perustuva malli. Em. malleja AVAn hallitus kävi läpi 19.2.2019 pidetyssä kokouksessaan.

 
Liiton Ylläksen huoneisto remontissa 8.5.-31.8.2019

Ylläksellä remontoidaan kaikki ko. yhtiön lomamökit ja remontin ajaksi koko alue suljetaan työmaa-alueeksi, jonne ulkopuolisilla ei ole asiaa. Remontin aikana ja mahdollisesti myös sen jälkeen toteutetaan liiton huoneistossa sisätilaremonttia, jonka takia voi olla mahdollista, että huoneistoa voi vuokrata vasta myöhemmin syksyllä. Asiasta tiedotetaan yhtiön remontin edetessä.

Kaikki lomapaikkoja koskevat tiedustelut ja varaustoiveet tulee lähettää osoitteella tvml.lomapaikat@gmail.com (kiireellisissä tapauksissa gsm 050 548 4078)

 
Liittohallituksen seuraavat kokoukset
 • 14.3.2019
 • 8.-10.4.2019 laajennetun liittohallituksen kevätseminaari
 • 7.5.2019 (tarvittaessa)
 • 23.5.2019 Liittokokous, Helsinki
 • 12.6.2019
 • 15.8.2019
 • 18.9.2019
 • 15.10.2019
 • 15.11.2019
 • 10.12.2019
 
Jäsenyhdistysten vuosikokoukset

Satakunnan Tullivirkailijat 31.12.2018 (yhdistys lakkautettiin) Pori

Lapin Tullivirkamiehet 11.-13.1.2019 Levi

Pohjanmaan Tullivirkamiesyhdistys 20.2.2019 Vaasa

Pohjan Tullivirkamiehet 23.2.2019 Tornio

Lounais-Suomen Tullivirkamiesyhdistys 27.2.2019 Turku

Itä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys 8.3.2019 Kotka

Helsingin Tullivirkamiesyhdistys 13.3.2019 Helsinki

Tullitarkastajayhdistys 15.3.2019 Helsinki

TVML Eläkeläiset 18.3.2019 Helsinki

Sisä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys 29.3.2019 Tampere

 

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Tullivirkamiesliiton kannanotto Helsingin lentotullin purku- ja laajennusremonttiin

Helsingin lentotullissa on alkanut purku- ja laajennusremontti, jonka arvioidaan kestävän vähintään 3 vuotta.

Tullivirkamiesliitto pyytää työnantajaa selvittämään Lentotullin purku- ja laajennusremontista aiheutuvat tunnistettavaa melua aiheuttavat tekijät sekä työntekijöiden mahdollinen altistuminen melulle ja muille haittatekijöille esim. pölylle.

Tullivirkamiesliitto edellyttää, että työntekijöiden altistuminen melulle ja pölylle sekä muille remontista aiheutuville haitoille tulee rajoittaa niin vähäiseksi, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.

Helsingissä 7.2.2019

Jari Nieminen

puheenjohtaja

Liittohallituksen kokous 14.1.2019 - Tiedote 1/2019

VES-asiat

Virastoerää koskevat neuvottelut 9.1.2019

Sopimuskaudelle 1.2.2018-31.3.2020 ajoittuvan, toista virastoerää koskevat neuvottelut käynnistyivät Tullissa 14.11.2018 ja jatkuivat 9.1.2019. Keskustason sopimuksen 7 §:n mukaan on sopimusalakohtaisesti toteutettavana 0,75 %:n suuruinen virastoerä 1.4.2019 lukien. Tullissa virastoerän suuruus on 44 810,18 euroa. Lisäksi palkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,10 prosenttia, kuitenkin vähintään 24 euroa.

Tavoitteena on, että maaliskuun 2019 alussa olisi yhteinen näkemys, joka vietäisiin VM:ään hyväksyttäväksi ja sen jälkeen palkeisiin 15.3. mennessä. Näin menetellen selvittäisiin vain yhdellä taulukkokorouksella, koska sekä yleiskorotus että virastoerä olisivat molemmat valmiina 1.4.2019 ja ne voitaisiin laittaa maksuun yhtä aikaa.

Tullissa kullakin liitoilla on virastoerän jakamista koskevissa neuvotteluissa 2 edustajaa, Tullivirkamiesliitossa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jos virastoerän jakamisesta ei saavuteta yksimielisyyttä, erä menee ns. perälautaan, eli se jaetaan tasan kaikkien työntekijöiden kesken.

Virastoerää koskevat neuvottelut jatkuivat 9.1.2019. Tuolloin kuultiin järjestöjen ja työnantajan näkemyksiä erän kohdentamisesta ja otettiin laskelmiin mukaan Spaken esitys tiettyihin vaativuustasoihin kohdistuvista korotusesityksistä. Kokouksen jälkeen Tullivirkamiesliitto teki laskelmia omien korotusesitysten vaikutuksista ja liittohallitus kannatti niiden viemistä eteenpäin. Liiton laskelmissa on mukana Spaken korotusesitys, sekä tietyille, selvästi palkkakehityskäyrän alapuolella oleville vaativuustasoille kohdis-tuva muita suurempi korotus.

Liiton aloitteet vuoden 2020 VES-kierrokselle

Tullivirkamiesliitto päätti vuoden 2018 liittokokouksessa ottaa VES-neuvotteluihin seuraavat jäsenjärjestöjen tekemät aloitteet:

 • Esitys keskeytyspäivän pituuden muuttamisesta alle kalenteriviikon kestävissä pois-saoloissa työaikalain 7§:n mukaisessa jaksotyössä
 • Esitys tekstimuutokseksi Valtion virka‐ ja työehtosopimuksen 36 §:ään
 • Esitys yövuorolisän nostamiseksi jaksotyössä vähintään kunta-alan KVTES:in mukaiseen tasoon, joka on jaksotyössä 40 % korottamattomasta tuntipalkasta.

Liitto odottaa jäsenyhdistyksiltä vielä lisää aloitteita VES-kierrokselle.

Hallinnon ja järjestöjen puheenjohtajien tapaaminen 9.1.2019

Jari Nieminen osallistui tapaamiseen, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita. Tullivirkamiesliitto toi esille jäseniltä tulleen ihmettelyn (maksullisen) Megaflexin ottamisesta uudelleen käyttöön Spakessa, jossa jaksotyötä tekevien on pitänyt vuoden alusta lähtien leimata saapumisensa ja poistumisensa Megaflexiin. Hallinto totesi, että ei ole muuta keinoa, millä em. henkilöstön liikkumista voisi seurata.

Tullivirkamiesliitto toi myös hallinnon tietoon, että joissain yksiköissä on lähtökohtaisesti kielletty työaikapankin käyttöönotto ja saldovapaiden pitäminen kokonaisina päivinä. Hallinto totesi, että yhteisen ohjeistuksen mukaan harkinnan työaikapankista ja saldovapaiden pitämisestä tulee tapahtua esimiehen ja työntekijän kesken tapauskohtaisesti.

Tullivirkamiesliitto esitti, että materiaalihallinnon johtoryhmään kuluvalle 2-vuotiskaudelle järjestöjen yhteiseksi edustajaksi nimitetään Tullivirkamiesliiton edustaja. Edustus on ollut jo 6 vuotta pelkästään Tulliliitolla, joka ei paria viimeistä kertaa lukuun ottamatta ole toimittanut muille järjestöille mitään kokousaineistoa. 

Tapaamisessa käytiin läpi myös venetoimintasuunnitelmaa vuosille 2017-2020.

Lappeenrannan Mustola

Tullivirkamiesliiton ja Tullin Akavalaisen yhdistyksen puheenjohtajat keskustelevat 18.1.2019 selvittää materiaali- ja toimitilahallintoyksikön päällikön kanssa Lappeenrannan Mustolan tilahankkeesta. TVML on saanut yhteydenottoja, joissa toivotaan, että uudet tilat löytyisivät kaupungin keskustasta. Mustolaan kulku julkisilla välineillä työaikaan on käytännössä mahdotonta.

Luottamusmiesasiat

JUKO on näyttänyt vihreää valoa Tullivirkamiesliiton ja Tullin Akavalaisen yhdistyksen luonnostelemalle yhteiselle luottamusmiesorganisaatiolle. TVML ja Tullin akavalainen yhdistys esitteli mallia akavalaisten liittojen tapaamisessa 14.12.2018 Suomen Ekonomien, Agronomiliiton ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen edustajille. Esitys sai näiltä liitoilta täyden tuen. Organisaatiomalli on toimitettu Tullin hallinnolle 7.1.2019 yhteistoimintamenettelyssä käsiteltäväksi. Uusi luottamusmieskausi alkaa 1.4.2019 ja siitä on tarkoitus saada 3-vuotinen entisen 2-vuotiskauden sijaan, sekä Tullivirkamiesliitolle ja Tullin Akavalaiselle yhdistykselle yhteinen, päätoiminen pääluottamusmies.

Ammattiliitto AVA kaavailee yhteisen (TVML, VeroVL ja UHVY) luottamusmiespäivän järjestämistä 16. lokakuuta 2019.

Johtokeskuksen kehittäminen

Henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajille pidettiin 3.10.2018 JOKEn (Johtokeskuksen) selvittämistä koskeva esittelytilaisuus. Uusin tilaisuus osui päällekkäin TVML:n hallituksen kokouksen kanssa 14.1.2019 iltapäivällä. Tilaisuuteen osallistui pääluottamusmies Kari Lehtinen, joka pyysi liittohallitukselta evästyksiä tilaisuuteen. Esityksessä mietitytti mm. JOKEn ja liikkuvien ryhmien roolit, toimipaikkojen esimiesrakenne ja liikkuvien ryhmien sijoittuminen organisaatiossa.

Tullivirkamiesliiton yt-päivien palaute

Liiton 19.11.2018 pidettyjen yt-päivien jälkeen tehtiin palautekysely webropolina. Palaute oli pääosin hyvää, keskiarvosanan ollessa 8,3. Myös kehittämisehdotuksia saatiin ja nämä otetaan huomioon seuraavien päivien suunnittelussa.

AVAn hallitusten seminaari 22.11.2018

Ammattiliitto AVAn hallitukset kokoontuivat 22. marraskuuta 2018 ensimmäiseen yhteiseen seminaariin Helsingissä. Päivien aikana saatiin tietoa Akava-yhteisön ajankohtaisasioista, arvioitiin kattojärjestö Ammattiliitto AVAn toimintaa hallituksen laatiman analyysin pohjalta, sekä muodostettiin yhteistä käsitystä tulevaisuuden toiminnasta ja kehittämistarpeista. Tilaisuuden avasi Ammattiliitto AVAn puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki ja keskusjärjestö Akavan ajankohtaiskatsauksen piti puheenjohtaja Sture Fjäder. Ammattiliittoliitto AVAn toiminta-analyysiä ja tulevaisuuden näkymiä työstettiin ryhmätyönä TSJ-Opintokeskuksen kehittämisasiantuntija Sikke Leinikin vetämänä.

AVAn puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki valotti AVAn syntymistä ja sen taustatekijöitä. AVAn hallituksen organisaatio on haluttu pitää matalana ja hallitus pienenä, sillä varsinainen edunvalvonta tapahtuu kunkin liiton omissa virastoissa.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder valotti järjestön vaaliohjelmaa, jossa on huomioitu kaikki tulevat vaalit. Eläkkeet ovat olleet vahvasti keskustelussa Akavassa, sillä väestöennusteen mukaan ikääntyneiden määrä kasvaa huolestuttavan nopeasti. On ennustettu, että 11 vuoden kuluessa yli 75-vuotiaita on 300000 enemmän kuin nyt. Akava ei ole uuden ison eläkeuudistuksen kannalla, vaan sen tavoitteena on saada työelämään uudistuksia, jotka vaikuttavat työurien pituuteen. Akava tähtää työllisyysasteen nostamiseen, joka etenkin kouluttamattomilla on huolestuttavan matala. Akavan tavoitteena onkin kannustaa työikäisiä hankkimaan vähintään toisen asteen koulutus. Akavan tavoitteena on myös veroasteen alentaminen EU-tasolle, sillä nykyinen korkea työn verotus ei ole kannustava. Akava on myös perhevapaauudistuksen kannalla ja sen mielestä koko ohjelman rakenne on uudistettava. Eurooppa-politiikka on Akavan mielestä pienelle, mutta taloudellisesti kasvavalle maalle hyvin tärkeä valtavien sisämarkkinoiden takia. Vapaa liikkuvuus ja perusarvot, kuten sananvapaus ja kansalaisoikeudet ja ay-jäsenyys on turvattava sivistyneessä Euroopassa.

Tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus yhdistyksille

Liiton puheenjohtaja on luonnostellut jäsenyhdistyksille tietosuoja-asetuksen (GDPR 25.5.2018) mukaisen sopimusmallin, jonka yhdistykset tulevat allekirjoittamaan kahtena kappaleena. Toinen kappale toimitetaan Tullivirkamiesliiton sihteerille ja toinen jää yhdistyksen arkistoon.

Satakunnan Tullivirkailijat ry on lopettanut toimintansa

Satakunnan Tullivirkailijat ry on lopettanut toimintansa 31.12.2018. Yhdistyksen jäsenet ovat 1.1.2019 liittyneet Tullitarkastajayhdistys ry:n jäseniksi. Liitolla on nyt 10 yhdistystä, joista yksi on pelkästään liiton eläkeläisistä koostuva yhdistys.

Liiton Tallinnan huoneistoon uusi vuokra-aikataulu

Järjestöjen jäseniltä tulleen palautteen perusteella päätettiin muuttaa liiton omistaman Tallinnan huoneiston vuokra-aikataulua. Huoneistoon saa mennä vuokrauksen alkamispäivänä aikaisintaan klo 15:00 ja sieltä pitää poistua vuokrauksen päättymispäivänä viimeistään klo 14:30. Uusi aikataulu tulee voimaan 1. helmikuuta 2019.

TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset

 • 15.2.2019 Akavatalo, kellosilta 7, Itä-Pasila, Helsinki
 • 15.3.2019
 • 8.-10.4.2019 kevätseminaari
 • 7.5.2019 (tarvittaessa)
 • 23.5.2019 Liittokokous, Helsinki
 • 12.6.2019
 • 22.8.2019
 • 18.9.2019
 • 23.10.2019 (ajankohta voi muuttua)
 • 15.11.2019
 • 10.12.2019

Jäsenyhdistysten vuosikokoukset

Satakunnan Tullivirkailijat     31.12.2018 (yhdistys on lopettanut toimintansa) Pori
Lapin Tullivirkamiehet     11.-13.1.2019 Levi
Pohjan Tullivirkamiehet    23.2.2019 Tornio
Lounais-Suomen Tullivirkamiesyhdistys  27.2.2019 Turku
Itä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys  8.3.2019 Kotka
Helsingin Tullivirkamiesyhdistys  13.3.2019 Helsinki
Tullitarkastajayhdistys    15.3.2019 Helsinki


Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739