Liittohallituksen kokous 14.1.2019 - Tiedote 1/2019

VES-asiat

Virastoerää koskevat neuvottelut 9.1.2019

Sopimuskaudelle 1.2.2018-31.3.2020 ajoittuvan, toista virastoerää koskevat neuvottelut käynnistyivät Tullissa 14.11.2018 ja jatkuivat 9.1.2019. Keskustason sopimuksen 7 §:n mukaan on sopimusalakohtaisesti toteutettavana 0,75 %:n suuruinen virastoerä 1.4.2019 lukien. Tullissa virastoerän suuruus on 44 810,18 euroa. Lisäksi palkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,10 prosenttia, kuitenkin vähintään 24 euroa.

Tavoitteena on, että maaliskuun 2019 alussa olisi yhteinen näkemys, joka vietäisiin VM:ään hyväksyttäväksi ja sen jälkeen palkeisiin 15.3. mennessä. Näin menetellen selvittäisiin vain yhdellä taulukkokorouksella, koska sekä yleiskorotus että virastoerä olisivat molemmat valmiina 1.4.2019 ja ne voitaisiin laittaa maksuun yhtä aikaa.

Tullissa kullakin liitoilla on virastoerän jakamista koskevissa neuvotteluissa 2 edustajaa, Tullivirkamiesliitossa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jos virastoerän jakamisesta ei saavuteta yksimielisyyttä, erä menee ns. perälautaan, eli se jaetaan tasan kaikkien työntekijöiden kesken.

Virastoerää koskevat neuvottelut jatkuivat 9.1.2019. Tuolloin kuultiin järjestöjen ja työnantajan näkemyksiä erän kohdentamisesta ja otettiin laskelmiin mukaan Spaken esitys tiettyihin vaativuustasoihin kohdistuvista korotusesityksistä. Kokouksen jälkeen Tullivirkamiesliitto teki laskelmia omien korotusesitysten vaikutuksista ja liittohallitus kannatti niiden viemistä eteenpäin. Liiton laskelmissa on mukana Spaken korotusesitys, sekä tietyille, selvästi palkkakehityskäyrän alapuolella oleville vaativuustasoille kohdis-tuva muita suurempi korotus.

Liiton aloitteet vuoden 2020 VES-kierrokselle

Tullivirkamiesliitto päätti vuoden 2018 liittokokouksessa ottaa VES-neuvotteluihin seuraavat jäsenjärjestöjen tekemät aloitteet:

 • Esitys keskeytyspäivän pituuden muuttamisesta alle kalenteriviikon kestävissä pois-saoloissa työaikalain 7§:n mukaisessa jaksotyössä
 • Esitys tekstimuutokseksi Valtion virka‐ ja työehtosopimuksen 36 §:ään
 • Esitys yövuorolisän nostamiseksi jaksotyössä vähintään kunta-alan KVTES:in mukaiseen tasoon, joka on jaksotyössä 40 % korottamattomasta tuntipalkasta.

Liitto odottaa jäsenyhdistyksiltä vielä lisää aloitteita VES-kierrokselle.

Hallinnon ja järjestöjen puheenjohtajien tapaaminen 9.1.2019

Jari Nieminen osallistui tapaamiseen, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita. Tullivirkamiesliitto toi esille jäseniltä tulleen ihmettelyn (maksullisen) Megaflexin ottamisesta uudelleen käyttöön Spakessa, jossa jaksotyötä tekevien on pitänyt vuoden alusta lähtien leimata saapumisensa ja poistumisensa Megaflexiin. Hallinto totesi, että ei ole muuta keinoa, millä em. henkilöstön liikkumista voisi seurata.

Tullivirkamiesliitto toi myös hallinnon tietoon, että joissain yksiköissä on lähtökohtaisesti kielletty työaikapankin käyttöönotto ja saldovapaiden pitäminen kokonaisina päivinä. Hallinto totesi, että yhteisen ohjeistuksen mukaan harkinnan työaikapankista ja saldovapaiden pitämisestä tulee tapahtua esimiehen ja työntekijän kesken tapauskohtaisesti.

Tullivirkamiesliitto esitti, että materiaalihallinnon johtoryhmään kuluvalle 2-vuotiskaudelle järjestöjen yhteiseksi edustajaksi nimitetään Tullivirkamiesliiton edustaja. Edustus on ollut jo 6 vuotta pelkästään Tulliliitolla, joka ei paria viimeistä kertaa lukuun ottamatta ole toimittanut muille järjestöille mitään kokousaineistoa. 

Tapaamisessa käytiin läpi myös venetoimintasuunnitelmaa vuosille 2017-2020.

Lappeenrannan Mustola

Tullivirkamiesliiton ja Tullin Akavalaisen yhdistyksen puheenjohtajat keskustelevat 18.1.2019 selvittää materiaali- ja toimitilahallintoyksikön päällikön kanssa Lappeenrannan Mustolan tilahankkeesta. TVML on saanut yhteydenottoja, joissa toivotaan, että uudet tilat löytyisivät kaupungin keskustasta. Mustolaan kulku julkisilla välineillä työaikaan on käytännössä mahdotonta.

Luottamusmiesasiat

JUKO on näyttänyt vihreää valoa Tullivirkamiesliiton ja Tullin Akavalaisen yhdistyksen luonnostelemalle yhteiselle luottamusmiesorganisaatiolle. TVML ja Tullin akavalainen yhdistys esitteli mallia akavalaisten liittojen tapaamisessa 14.12.2018 Suomen Ekonomien, Agronomiliiton ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen edustajille. Esitys sai näiltä liitoilta täyden tuen. Organisaatiomalli on toimitettu Tullin hallinnolle 7.1.2019 yhteistoimintamenettelyssä käsiteltäväksi. Uusi luottamusmieskausi alkaa 1.4.2019 ja siitä on tarkoitus saada 3-vuotinen entisen 2-vuotiskauden sijaan, sekä Tullivirkamiesliitolle ja Tullin Akavalaiselle yhdistykselle yhteinen, päätoiminen pääluottamusmies.

Ammattiliitto AVA kaavailee yhteisen (TVML, VeroVL ja UHVY) luottamusmiespäivän järjestämistä 16. lokakuuta 2019.

Johtokeskuksen kehittäminen

Henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajille pidettiin 3.10.2018 JOKEn (Johtokeskuksen) selvittämistä koskeva esittelytilaisuus. Uusin tilaisuus osui päällekkäin TVML:n hallituksen kokouksen kanssa 14.1.2019 iltapäivällä. Tilaisuuteen osallistui pääluottamusmies Kari Lehtinen, joka pyysi liittohallitukselta evästyksiä tilaisuuteen. Esityksessä mietitytti mm. JOKEn ja liikkuvien ryhmien roolit, toimipaikkojen esimiesrakenne ja liikkuvien ryhmien sijoittuminen organisaatiossa.

Tullivirkamiesliiton yt-päivien palaute

Liiton 19.11.2018 pidettyjen yt-päivien jälkeen tehtiin palautekysely webropolina. Palaute oli pääosin hyvää, keskiarvosanan ollessa 8,3. Myös kehittämisehdotuksia saatiin ja nämä otetaan huomioon seuraavien päivien suunnittelussa.

AVAn hallitusten seminaari 22.11.2018

Ammattiliitto AVAn hallitukset kokoontuivat 22. marraskuuta 2018 ensimmäiseen yhteiseen seminaariin Helsingissä. Päivien aikana saatiin tietoa Akava-yhteisön ajankohtaisasioista, arvioitiin kattojärjestö Ammattiliitto AVAn toimintaa hallituksen laatiman analyysin pohjalta, sekä muodostettiin yhteistä käsitystä tulevaisuuden toiminnasta ja kehittämistarpeista. Tilaisuuden avasi Ammattiliitto AVAn puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki ja keskusjärjestö Akavan ajankohtaiskatsauksen piti puheenjohtaja Sture Fjäder. Ammattiliittoliitto AVAn toiminta-analyysiä ja tulevaisuuden näkymiä työstettiin ryhmätyönä TSJ-Opintokeskuksen kehittämisasiantuntija Sikke Leinikin vetämänä.

AVAn puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki valotti AVAn syntymistä ja sen taustatekijöitä. AVAn hallituksen organisaatio on haluttu pitää matalana ja hallitus pienenä, sillä varsinainen edunvalvonta tapahtuu kunkin liiton omissa virastoissa.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder valotti järjestön vaaliohjelmaa, jossa on huomioitu kaikki tulevat vaalit. Eläkkeet ovat olleet vahvasti keskustelussa Akavassa, sillä väestöennusteen mukaan ikääntyneiden määrä kasvaa huolestuttavan nopeasti. On ennustettu, että 11 vuoden kuluessa yli 75-vuotiaita on 300000 enemmän kuin nyt. Akava ei ole uuden ison eläkeuudistuksen kannalla, vaan sen tavoitteena on saada työelämään uudistuksia, jotka vaikuttavat työurien pituuteen. Akava tähtää työllisyysasteen nostamiseen, joka etenkin kouluttamattomilla on huolestuttavan matala. Akavan tavoitteena onkin kannustaa työikäisiä hankkimaan vähintään toisen asteen koulutus. Akavan tavoitteena on myös veroasteen alentaminen EU-tasolle, sillä nykyinen korkea työn verotus ei ole kannustava. Akava on myös perhevapaauudistuksen kannalla ja sen mielestä koko ohjelman rakenne on uudistettava. Eurooppa-politiikka on Akavan mielestä pienelle, mutta taloudellisesti kasvavalle maalle hyvin tärkeä valtavien sisämarkkinoiden takia. Vapaa liikkuvuus ja perusarvot, kuten sananvapaus ja kansalaisoikeudet ja ay-jäsenyys on turvattava sivistyneessä Euroopassa.

Tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus yhdistyksille

Liiton puheenjohtaja on luonnostellut jäsenyhdistyksille tietosuoja-asetuksen (GDPR 25.5.2018) mukaisen sopimusmallin, jonka yhdistykset tulevat allekirjoittamaan kahtena kappaleena. Toinen kappale toimitetaan Tullivirkamiesliiton sihteerille ja toinen jää yhdistyksen arkistoon.

Satakunnan Tullivirkailijat ry on lopettanut toimintansa

Satakunnan Tullivirkailijat ry on lopettanut toimintansa 31.12.2018. Yhdistyksen jäsenet ovat 1.1.2019 liittyneet Tullitarkastajayhdistys ry:n jäseniksi. Liitolla on nyt 10 yhdistystä, joista yksi on pelkästään liiton eläkeläisistä koostuva yhdistys.

Liiton Tallinnan huoneistoon uusi vuokra-aikataulu

Järjestöjen jäseniltä tulleen palautteen perusteella päätettiin muuttaa liiton omistaman Tallinnan huoneiston vuokra-aikataulua. Huoneistoon saa mennä vuokrauksen alkamispäivänä aikaisintaan klo 15:00 ja sieltä pitää poistua vuokrauksen päättymispäivänä viimeistään klo 14:30. Uusi aikataulu tulee voimaan 1. helmikuuta 2019.

TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset

 • 15.2.2019 Akavatalo, kellosilta 7, Itä-Pasila, Helsinki
 • 15.3.2019
 • 8.-10.4.2019 kevätseminaari
 • 7.5.2019 (tarvittaessa)
 • 23.5.2019 Liittokokous, Helsinki
 • 12.6.2019
 • 22.8.2019
 • 18.9.2019
 • 23.10.2019 (ajankohta voi muuttua)
 • 15.11.2019
 • 10.12.2019

Jäsenyhdistysten vuosikokoukset

Satakunnan Tullivirkailijat     31.12.2018 (yhdistys on lopettanut toimintansa) Pori
Lapin Tullivirkamiehet     11.-13.1.2019 Levi
Pohjan Tullivirkamiehet    23.2.2019 Tornio
Lounais-Suomen Tullivirkamiesyhdistys  27.2.2019 Turku
Itä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys  8.3.2019 Kotka
Helsingin Tullivirkamiesyhdistys  13.3.2019 Helsinki
Tullitarkastajayhdistys    15.3.2019 Helsinki


Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739