Liittohallituksen kokousinfo 17.12.2013 - Tiedote 30/2013

Palkkatyöryhmä 20.11.2013

Tullin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma tullaan yhdistämään yhdeksi asiakirjaksi. Yhdistämistä varten on perustettu työryhmä, jonka on tarkoitus saada asiakirja valmiiksi 31.3.2014 mennessä. Jari Nieminen ja Tuula Birstolin edustavat Tullivirkamiesliittoa työryhmässä.

Palkkausjärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvistä eri elementeistä päätettiin järjestää maaliskuussa 2014 aivoriihi, jossa käydään tarkemmin läpi palkkausjärjestelmän eri osa-alueita.

Etätyön käyttöönottoon liittyvistä perusperiaatteita käytiin läpi yleisluontoisella tasolla ja keskustelua syvennetään seuraavassa kokouksessa. Tietohallinto on alustavasti arvioinut, että tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta aiheutuu kustannuksia henkilöä kohti noin tuhat euroa vuodessa.

Työaikapankin käyttöönottoa koskevaa keskustelua jatkettiin. Seuraavaksi tarkastellaan eri virastojen työaikapankkimalleja. Samalla on selvitettävä mitä Kieku-järjestelmän osittainen käyttöönotto Tullissa vaikuttaa esim. etätyö- ja työaikapankkimalliin. Kieku tulee käyttöön kaikissa valtion ministeriöissä ja virastoissa vuosien 2012–2016 aikana. Kieku-hankkeessa on kehitetty valtion yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja niitä tukeva tietojärjestelmä, joiden tarkoituksena on tehostaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaa, tukea palvelukeskusmallia, luoda pohja työjaolle viraston ja palvelukeskuksen välillä, tuoda joustavuutta resursointiin ja mahdollistaa tasalaatuinen palvelu.

 

Liiton myöntämä lomatuki

Määräaikaan mennessä 5.12. liitolle oli tullut kaksi lomatukihakemusta, ja molemmille hakijoille päätettiin myöntää tukea vuoden 2014 aikana pidettävästä kotimaan lomasta.

 

Tullivirkamiesliiton omistamien lomapaikkojen vuokrahinnat

Jäsenyhdistyksiltä oli tullut liiton lomahuoneistoja koskevia ehdotuksia liittyen mm. Rukan ja Tallinnan huoneiston vuokrahintoihin sekä Tallinnan ja Helsingin huoneiston varustetason kohentamisesta.

Liittohallitus keskusteli etenkin Helsingin huoneiston varauskäytännöstä ja todettiin, että liittohallituksella ja jäsenyhdistysten kokouksilla on edelleenkin etusija huoneiston käyttöön. Vapaat jaksot varataan varausjärjestyksessä niitä hakeneille. Helsingin huoneistossa yläkerran kalustusta harkitaan uusittavaksi ensi vuonna ja myös alakerran toimistohuoneiston varustelu käydään läpi. Tallinnan huoneistoon päätettiin hankkia keraaminen liesi uunilla kevään 2014 aikana.

Rukan huoneiston vuokrahinnat päätettiin pitää ennallaan.

Tallinnan huoneiston vuokrahinnoittelua muutetaan 1.1.2014 lähtien siten, että arkipäivänä (ma klo 00.00 - to klo 24:00) vuorokausivuokra on 20 euroa henkilöltä tai maksimissaan 60 euroa seurueelta. Viikonlopun vuokrahinta on 100 euroa/viikonloppu (pe klo 00.00 – su 24.00).

Tallinnan huoneiston uudet vuokrahinnat julkaistaan liiton nettisivuilla ja ne koskevat myös jo tehtyjä varauksia.

 

Liiton sääntöjen muutokset

Liiton sääntöihin päätettiin esittää pieniä muutoksia. Liittokokouksen ajankohta päätettiin säilyttää ennallaan. Liittokokousedustajien määrään esitetään suunnitellut muutokset. Ennakkotarkistuksen jälkeen säännöt esitetään hyväksyttäväksi liittokokouksessa.

 

HETU:n ja THV:n yhdistyminen

Helsingin Tullivirkamiesyhdistys ry ja Tullihallinnon virkamiehet ry ovat päättäneet yhdistymisestä. Uuden noin 400 jäsentä käsittävän yhdistyksen nimestä järjestetään kilpailu. Yhdistämisen yhtenä perussyynä on, että valtaosa molempien, pääkaupunkiseudulla toimivien yhdistysten jäsenistä tulee työskentelemään samoissa toimitiloissa Pasilassa.

 

Tullin virkavaateuudistus

Tullivirkamiesliiton edustaja työryhmässä on Petri Oikarinen, joka kertoi hankkeen etenemisestä. Parhaillaan on käynnissä puvuston suunnittelu, jossa hyödynnetään Rajan ja Poliisin kaavoja. Työryhmä on tutustunut käytännölliseksi ja toimivaksi koettuun Rajan vaatemallistoon sekä tehnyt kierroksen Helsinki-Vantaa lentokentällä, Kotkassa ja Vaalimaalla. Myös naisille hyvin sopivia malleja on tulossa uuteen mallistoon. Erinäisten vaiheiden jälkeen uudet asut tulevat käyttöön v. 2016.

 

Tori-hanke

Tori-hankkeen ensimmäisen vaiheen käynnistyminen lykkääntyy helmikuun alkuun. Tulli ei ole mukana ensimmäisessä vaiheessa. Tullista siirtyy tämän hetken arvion mukaan 20-40 henkilöä Toriin. Uusi tieto on, että myös lähituen esimiehet siirtyvät Toriin. Moni tärkeä Tori-hankkeeseen liittyvä asia, kuten henkilöstön lopullinen sijoittuminen ja palkkaus, on vielä epäselvä. Liiton luottamusmiehet seuraavat aktiivisesti tilannetta.

 

Keskusjärjestöasiat

Pardian hallituksen kokous 10.12.2013

Kokouksessa käytiin tarkemmin läpi tehtyä VES-sopimusta. Pardian nettisivuilla on julkaistu ay-tietämykseen liittyvä nettipeli, jossa kaikki asiasta kiinnostuneet voivat testata omaa tietotasoaan.

STTK:n turvallisuuden yhteisseminaari järjestetään 5.3.2014 klo 13-16. Tilaisuuteen kutsutaan edustajia mm. eri ministeriöistä, Tullista, Puolustusvoimista, Poliisista ja Maanpuolustuslaitoksesta.

 

Kansainväliset asiat

CESI:n (CESI = European Confederation of Independent Trade Unions) kokouksessa Brysselissä 4.12. hyväksyttiin uusiksi jäseneksi kolme suurta ammattiliittoa, eli Italiasta CONFEDIR. Turkista Bem Bir Sen ja Saksasta Armed Forces Association. Kokouksessa esiintyi näkyvästi nuoriso-osasto CESI Youth, joko toivoi lisää nuoria myös varsinaisiksi CESI:n hallituksen edustajiksi.

 

Lisätietoja puheenjohtaja Jari Nieminen jari.nieminen@tulli.fi tai gsm 040 332 6739

 

Yhteistoiminta- ja luottamusmiespäivät Järvenpäässä - Tiedote 29/2013

Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja Jari Nieminen avasi Järvenpäässä 28.-29.11.2013 järjestetyt liiton yhteistoiminta- ja luottamusmiespäivät käymällä läpi Tullin uuden organisaation mukaiset Leo Nissinen ja kokousedustajiaYT-toimikunnat ja niihin nimetyt liiton edustajat. Nieminen tähdensi, että paikallisten edustajien rooli on hyvin tärkeä, sillä he edustavat toimikunnissa koko liiton kantaa ja näkemystä. Luottamusmiesten määrä uudessa organisaatiossa on aikaisempaa hieman pienempi. Luottamusasioissa tulee edetä vaiheittain. Yksittäinen jäsenen tulee ottaa ensin yhteyttä paikalliseen luottamusmieheen, joka voi viedä asian edelleen alueluottamusmiehelle ja tämä puolestaan tarvittaessa pääluottamusmiehelle. Jäsenten suorat yhteydenotot pääluottamusmieheen vain kuormittavat tätä tarpeettomasti, sillä suurin osa asioista pystytään sopimaan paikallistasolla.

Strategiaprosessi, toimipaikkakäynnit, itärajan rekrytointi ja muutokset toimintoihin

Tullin pääjohtaja Leo Nissinen kertoi pääjohtajakautensa ensimmäisten kolmen kuukauden olleen tarkkaan etukäteen aikataulutettuja. Vasta nyt hän oli päässyt aloittamaan toimipaikkakierrokset Vaalimaalla, Kotkassa, Haminassa, Torniossa, Oulussa, Vartiuksessa sekä Tampereella ja Turussa. Viimeksi mainituissa toimipaikoissa pääjohtaja ehti tavata henkilökuntaakin. Tapaamisissa kävi entistä selvemmäksi se tosiasia, että olosuhteet eri toimipaikoissa ovat hyvin erilaisia.

Pääjohtaja totesi, että organisaatiouudistus Tullissa on lähtenyt yllättävän hyvin liikkeelle.

Pääjohtajan huolena oli ensi alkuun ollut, että osastot ja valtakunnalliset yksiköt ”siiloutuisivat” omiksi ryhmiksi, eivätkä keskustelisi keskenään, mutta onneksi sellaista ei ole ollut havaittavissa. Varsinkin pienillä toimipaikoilla on tärkeää, että asiakaspalvelu tulee hoidettua, vaikka työntekijät sijoittuvat organisaatiossa eri toimintoihin.

Yhteistoimintaelimien toiminnasta pääjohtaja totesi, että osastojen johtoryhmätyöskentely on lähtenyt hyvin liikkeelle. Kokouksissa hyödynnetään videotoimintoja, mikä on vähentänyt matkustamista ja samalla siitä aiheutuvia kustannuksia.

Ajankohtaisina asioina pääjohtaja kertoi Ylen uutisoineen aamulla, että Tulli rekrytoi itärajalle 18 uutta työntekijää, joiden haku on käynnissä. Uutinen perustuu siihen, että Tullille on osoitettu ensi vuodelle 2,2 miljoonan määräraha itärajan toimintoihin. Kaikkiaan tähän tarkoitukseen saadaan 44 htv:tä, jotka rekrytoidaan vaiheittain Vaalimaalle, Nuijamaalle ja Imatralle. Huono uutinen on, että kokonaisuutena ei määrärahoissa kuitenkaan jäädä plussan puolelle johtuen 3.2 miljoonan euron vähennyksestä koko kehykseen. Tulli on pyytänyt VM:ltä vuoteen 2017 mennessä tarvitsemaansa 120 htv:n lisäystä, mutta lisäresursseja on merkittävästi myönnetty vain Rajavartiolaitokselle. Koordinointi sisäasiainministeriön ja valtiovarainministeriön välillä ei toiminut viime talvena. Ensi vuonna tarkastellaan kokonaisuutta uudelleen ja päätetään missä henkilöstöpoistumia voidaan korvata.

Pääjohtaja Nissinen selosti Imatralle, Nuijamaalle ja Vaalimaalle tehtäviä kaistajärjestelyjä. Lisäkaistoja käytetään erilaisten ruuhkatilanteiden, kuten Venäjän juhlapyhien aikana. Ensi viikolla voimaan tuleva muutos Venäjän liikenteen TIR-menettelyyn tulee vähentämään rekkaliikenteen läpäisykykyä 30 prosentilla, jolloin jonot kasvavat 5 kilometrin vuorokausivauhdilla. Lisäresurssitarpeita tulee myös arvonlisäverotuksen lakimuutoksen, mahdollisten autoverotuksen arvonlisävero- ja väylämaksujen palautusten, nettikaupan ja niihin liittyvien rikosten selvittelyn sekä matkustajien alkoholin tuonnin valvonnan takia.

Pääjohtaja käsitteli myös Tullissa alkanutta strategiatyötä, jonka lähtökohtina ovat paitsi EU:n ja valtiovarainministeriön, myös Tullin osastojen ja yksiköiden yhteiset tavoitteet. Tullinstrategia-asiakirjassa 2013-2016 käsitellään mm. työhyvinvointia, johtamista, toimintatapojen ja -välineiden sekä osaamisen kehittämistä ja koulutusta, jotka kaikki ovat hyvin tärkeitä strategian osa-alueita.

Yhden rajaviranomaisen malli, kestävyysvaje, VM.n kärkihankkeet

Valtiovarainministeriön kehittämispäällikkö Panu Kukkonen kertoi, että VM:ssä on juuri, eli 21.11. tehty päätös ottaa uuteen Panu Kukkonentarkasteluun yhden viranomaisen malli Tulli-Raja-yhteistyössä. Kukkonen painotti, että kyseessä on nimenomaan Tulliliiton tekemä ehdotus VATU- (vaikuttavuus ja tuloksellisuus) hankkeeseen liittyvässä nettikyselyssä. Tullivirkamiesliitto ei ole missään yhteydessä ollut tämän kannalla, vaan on pikemminkin tyrmistynyt siitä, että nimenomaan ammattijärjestö on tällaisen aloitteen takana. Rajavartiolaitos ei myöskään kannata aloitetta.

Kukkonen esitteli Suomen talouden näkymiä, jotka näyttävät ennustettuakin synkemmiltä. Koko euroalueella vallitsee heikko kilpailukyky, korkea työttömyys sekä kotitalouksien ja julkisen sektorin velkaantuminen. Suomen budjettivajetta yritetään kuroa umpeen mm. kuntataloutta tasapainottamalla, julkisen sektorin tuottavuutta lisäämällä, työuria pidentämällä ja pitkäaikaisella palkkamaltilla. Ministeriöt valmistelevat parhaillaan keinoja kestävyysvajeen kuromiseksi umpeen.

VM:n hallinnon alalla VATU-ohjelmaan liittyvät kärkihankkeet ovat TORI (toimiala-riippumattomat tietojärjestelmät) ja VTPR (viranomaistietopalvelurajapinnat, eli tietojen saanti harmaasta taloudesta), jotka ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti.

Asenne positiiviseksi vaikeista ajoista huolimatta

Tullin hallintojohtaja Hannu Lappi kehotti tullin työntekijöitä positiiviseen ajatteluun niukkuudesta ja vaikeista ajoista huolimatta. Valtio on hyvä ja haluttu työnantaja, jonka perustehtäviin voi tulla satoja hakemuksia. Tullin on valmistauduttava jatkuviin toiminnallisiin ja lakimuutoksiin. EU:n tullilainsäädännön kokonaisuudistuksessa ja siihen liittyvässä tietojärjestelmäuudistuksessa tulee olemaan valtavasti töitä ja kuluja moniksi vuosiksi. Lähivuosiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä, joihin liittyviä päätöksiä tehdään aivan lähiaikoina. On selvää, että entisten päätösten perusteella ei voida edetä, koska rahoitus ei tule mitenkään riittämään. Rahoituksen suhteen erityisen ongelmallisia ovat toimitilojen vuokrat, joihin ei pitkään aikaan ole tullut lainkaan indeksikorotuksia, mistä syystä vajausta on kertynyt jo yli 4 miljoonaa euroa. Tähän tilaisuudessa luennoimassa ollut VM:n kehitysjohtaja Panu Kukkonen totesi, että asia on otettava VM:ssä uudelleen tarkasteluun. Pasilaan parhaillaan remontoitavista monitoimitilasta Hannu Lappi uskoi tulevan toimivan ja viihtyisän konseptin, jollaista tullaan käyttämään myös muissa toimipaikoissa.

Hannu Lappi totesi valtion yhteisistä tuki- ja hallintotoiminnoista (esim. Hansel, Palke, Kieku ja Tori), että niiden kautta virastoja ohjataan entistä enemmän ja tiukemmin. Tullissa yritetään myös löytää entistä järkevämpiä, tehokkaampia ja modernimpia tapoja tehdä töitä mm. panostamalla koulutukseen ja esimiestyöhön ja ottamalla käyttöön joustavia työaikamalleja.

Sairauspoissaolotilastot ovat Tullissa muita virastoja korkeammat ja poissaolojen syitä kartoitetaan ja niitä pyritään eri keinoin ehkäisemään.

VES-muutokset

Neuvottelujohtaja Harri Sirén Pardiasta selosti valtion virka- ja työehtosopimuksen 2014-2017 yksityiskohtia. Vaikka tulevatDSC 0021 korotukset ovatkin hyvin pieniä, niistä käytiin melkoista vääntöä.

Matkakustannusten korvauksiin liittyviä määräyksien muuttamisesta sovitaan marras-joulukuussa. Päivärahoihin on tulossa korotuksia, mutta ei kilometrikorvauksiin.

Muutosturvaa tarkastellaan erillisessä työryhmässä. Hyvät periaatteet ja välineet muutostilanteita varten ovat jo olemassa, mutta kun niitä oikeasti tarvittaisiin, kaikilla virastoilla ei ole osoittaa tähän tarkoitukseen rahoitusta. Tämä voitaisiin ratkaista esim. varaamalla budjettiin erillinen menoerä tai perustamalla rahasto, josta voisi hakea rahaatukitoimiin.

Kehityskeskusteluihin liittyen ikääntyneille tulee 1.4.2014 lähtien 58-vuotiaana tai 5 vuotta ennen arvioitua eläkkeelle jäämistä käytävä erillinen keskustelu, jossa käydään läpi työuran pidentämistä tukevia toimenpiteitä esim. terveydellisistä syistä uhkaavan työkyvyttömyyden torjumiseksi.

VES-ratkaisuun liittyy myös tuloksellisuutta edistävien työaikajärjestelyjen ja -ratkaisujen tarkastelua eri virastoissa. Virastojen tulee tarkastella virastokohtaisia työaikoja ja työajan tasoittumisjärjestelyjä. Tavoitteena on ottaa käyttöön toiminnan tuloksellisuutta edistäviä työaikaratkaisuja, esimerkiksi työajan sijoittelua, työaikamuotojen käyttöä, sijaisuusjärjestelyä ja työaikapankin käyttöönotto.

Vuosilomakarenssin poistamiseen liittyvä rahoitus- ja tuomioistuinmenettely pohjautuu EU-tuomioistuimen ratkaisuun, joka ei ota kantaa valtion virkamiesten muita pidempään vuosilomaan. Jos tämä lainsäädännön tulkintaan liittyvä riita ratkaistaan virkamiesten eduksi, palautetaan tämän johdosta pidätetty 0,1 prosentin osuus yleiskorotuksesta kaikille virkamiehille.

Virkaehtosopimukseen tuli merkittävä huononnus virkamiehen sairausloman ajan palkkaukseen. Palkkaa maksetaan 1.4.2015 jälkeen 30 päivää ylittävien sairauslomien osaltaenintään vuoden ajalta. Jos kyseisen virkamiehen sairausloma jatkuu, hän putoaa tällöin pelkälle toimeentulotuelle.

 

Onnistuneet neuvottelutilanteetRiikka Tuominen 2

Yhteistoiminta- ja luottamusmiespäivien toisena päivänä 28.11. keskityttiin kolmeksi tunniksi esiintymis- ja neuvottelutaitojen kehittämiseen. Riikka Tuominen Viestintävarma Oy:stä kävi läpi neuvottelijan sudenkuoppia, kertoi esimerkkejä erilaisista onnistuneista ja epäonnistuneista neuvottelutilanteista, sekä antoi kattavia vinkkejä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitojen kehittämiseen.

Valtion virkamieslakiin liittyviä erimielisyystilanteita

Asianajaja Soile Salovaara liiton käyttämästä lakimiestoimistosta kävi läpi valtion virkamieslakiin liittyviä erimielisyystapauksia. Valtion virkamieslakiin tuli huhtikuun alusta muutos, jolla kumottiin yleinen valituskielto. Pääsääntönä on, että virkamiestä koskevista päätöksistä saa valittaa. Valitus tehdään nyt hallinto-oikeuteen aikaisemman virkamieslautakunnan sijasta. Virkamieslain 54 §:ssä luetellaan päätökset, joista ei voi edelleenkään valittaa. Esimerkkinä tällaisesta päätöksestä on virkaan nimittäminen, josta valtiolla ei voi valittaa, kuten esim. kunnallisella puolella. Valtion virkamiestä koskevassa päätöksessä tulee aina olla valitusoikeus, tai jos valitusoikeutta ei virkamieslain nojalla ole, maininta siitä, ettei päätöksestä voi valittaa. Päätöksen saajan kannattaa itse ottaa yhteyttä hallintopalveluihin, jos päätöksestä puuttuu valitusoikeus tai em. maininta.

Virkamiehen saamasta varoituksesta voi valittaa ja ne ovatkin olleet tyypillisiä nyt lakkautetun virkamieslautakunnan käsittelemiä asioita. Monet valituksista ovat menestyneet, kun varoituksia on katsottu annetun liian kevyin perustein. Eräässäkin tapauksessa virkamies oli saanut kolme varoitusta, minkä jälkeen hänet irtisanottiin. Virkamies valitti asiasta ja oikeudessa kumottiin kaikki varoitukset ja myös irtisanomispäätös. Virkamies piti ottaa takaisin töihin ja hänelle maksettiin saamatta jääneet palkat jälkikäteen takaisin. Jos virkamies on irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syistä (kuten esim. Puolustusvoimissa on tapahtunut), työantajalla on 24 kuukauden mittainen takaisinottovelvollisuus, jos irtisanottu on tänä aikana työvoimatoimistossa työnhakijana. Jos tilanne virastossa muuttuu, eikä irtisanomisperustetta enää ole, on työnantajan velvollisuus peruuttaa irtisanomispäätös.

Liikkeenluovutustapauksissa (jolloin virastosta tai laitoksesta luovutetaan kokonainen osa tai toiminto) virkamieslaissa on pykälä, jonka mukaan siirtyvien virkojen ehdot pysyvät samanlaisina. Jos liikkeenluovutustilanteessa virkamies on irtisanottu ennen luovutusta, työnantajan takaisinottovelvollisuus on 9 kuukautta luovutuksen jälkeen samoin ehdoin kuin edellä.

Toimipaikan lakkauttamiseen liittyen keskusteltiin myös työssäkäyntialueesta, johon liittyvä muutos on nyt hallituksen esityksenä. Työssäkäyntialue on nyt 80 km, ja jos esitys menee läpi, työssäkäyntialue ulottuu 1,5 tunnin työmatkan päähän. Todettiin, että harvaan asutulla alueella, jossa liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä on hankalaa tai jopa mahdotonta, muutos voi olla virkamiehen kannalta parempi.

Salovaara esitteli muutamia syrjinnän perusteella tehtyjä valitustapauksia. Syrjintää voi tapahtua esim. iän, sukupuolen, Soile Salovaara 2raskauden tai terveydellisten syiden perusteella. Salovaaran mukaan ikä on viime aikoina ollut yhdenvertaisuuslain mukaisena syrjintäkysymyksenä erityisesti pinnalla. Salovaara kertoi esimerkin tapauksesta, jossa virkamieheltä oli vaadittu lääkärintodistus jokaisesta sairauspäivästä, vaikka muilla oli samassa virastossa oikeus olla poissa ilman todistusta enintään kolme päivää kestävissä sairaustapauksissa. Taustalla olivat kyseisen virkamiehen aikaisemmat sairauslomat, minkä johdosta työnantaja oli pyytänyt muita virkamiehiä tarkkailemaan ko. henkilön toimia. Kyseinen virkamies koki tilanteen hyvin stressaavaksi, jäi uudelleen sairauslomalle ja lopulta hänet irtisanottiin alentuneen työkyvyn takia. Virkamies vei asian oikeuteen, joka totesi, että irtisanominen oli laiton, koska virkamiestä oli syrjitty. Työnantaja vei asian vielä hovioikeuteen, jossa aikaisempi päätös kuitenkin pysyi. Suuriksi muodostuneet oikeudenkäyntikulut jäivät työantajan maksettaviksi. Todettiin, että valtaosissa syrjintäepäilytapauksissa olisi kummankin osapuolen kannalta parempi vaihtoehto yrittää sopia asia, kuin viedä se oikeuteen.

Viimeisenä käytiin läpi luottamusmiehille vietyjä kiusaamistapauksia. Kun virkamies kokee saavansa osakseen epäasiallista käytöstä, eikä työpaikan työsuojelutoimijoiden laatiman ohjeistuksen mukaisella mallilla tilanteeseen saada parannusta, työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies vie asiaa eteenpäin työsuojeluviranomaiselle. Jos työsuojeluviranomainen asiaa tutkittuaan toteaa, että kyseessä on kiusaamisesta johtuva syrjintätapaus, hän vie asian edelleen poliisille, jonka velvollisuus on ottaa tapaus tutkittavaksi. Kiusattu voi tehdä tutkintapyynnön poliisille suoraankin, mutta Salovaaran kokemuksen mukaan ne eivät tahdo menestyä. Erityisen hankalia ovat olleet tapaukset, joissa epäilty kiusaaja on esimiesasemassa.

Lisätietoja puheenjohtaja Jari Nieminen jari.nieminen@tulli.fi tai gsm 040 332 6739

 

Liittohallituksen kokousinfo 13.11.2013 - Tiedote 28/2013

Palkkatyöryhmä 4.11.2013

Palkkatyöryhmän kokous vedettiin hallinnon muiden kiireiden sävyttämänä läpi erittäin nopeasti, eikä asioihin ehditty ollenkaan perehtyä. Hannu Lappi piti valtion sektorin virkaehtosopimusta koskevan nopean alustuksen. VES:iin ei tällä kertaa sisälly järjestelyvaraa, jota voitaisiin hyödyntää esimerkiksi palkkausjärjestelmän kehittämisessä.

Tullivirkamiesliitto on esittänyt palkkausjärjestelmän kehittämistä siten, että palkkauksen liikkumavara kohdennettaisiin kokonaisuudessaan henkilökohtaiseen osaan. Tällöin osaamisen karttumisesta voitaisiin antaa todelliset suoriutumispisteet tulos- ja kehityskeskustelussa. Tämä kannustaisi ja motivoisi uuden oppimiseen ja sitä kautta edistäisi myös uralla etenemistä. Nykyinen käytäntö, jossa henkilökohtaisen osaamisen arviointipisteet pakotetaan tiettyihin keskiarvolukemiin, ei kohtele ketään oikeudenmukaisesti, eikä palkitse hyvästä suoriutumisesta. Kokemusosastakaan ei ole pitkään palkkauksellista vetoapua nuorille, vasta taloon palkatuille henkilöille. Ensinnäkin täysi kokemusosa karttuu hyvin nopeasti, jolloin jatkossa sen suhteen ei ole odotettavissa mitään korotuksia. Toisaalta suurella osalla uusista työntekijöistä on jo taloon tulleessaan täyteen kokemusosaan oikeuttava palvelus muussa työpaikassa.

Olosuhdelisää maksetaan työn luonteeseen kuuluvista haittatekijöistä. Tullivirkamiesliitto edellyttää, että samat haittatekijät otetaan edelleenkin huomioon korottamalla kyseisen tehtävän vaativuusosan perustasoa.  

Olosuhde- ja kokemuslisistä voitaisiin mahdollisesti luopua asteittain. Ehdoton edellytys kuitenkin on, että vanhat työntekijät säilyttävät lisänsä takuuosana samoin perustein kuin nytkin. Uusille työntekijöille lisiä ei enää maksettaisi, vaan korotukset tulisivat pelkästään henkilökohtaisen suoriutumisen pisteinä. Liikkeellä on ollut vääriä käsityksiä siitä, että yleiskorotukset ”söisivät” takuuosaa, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Takuuosalla olevat saisivat kaikki korotukset omaan tasoonsa, kuten tähänkin asti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen käynnistyy Tullissa marraskuussa. Tullivirkamiesliittoa tässä työryhmässä edustavat Jari Nieminen Tuula Birstolin.

Juha Madetojan laatima ”Etätyö tullissa” sopimusluonnos on jaettu TVML:n hallitukselle. Liitot voivat kommentoida materiaalia ja tuoda omia ideoitaan kehittämisehdotukseen. TVML:n liittohallitusta arvelutti esityksen kirjaus siitä, että työntekijän on itse huolehdittava tietoliikenneyhteyksistä. Todennäköisesti tällä kuitenkin tarkoitetaan nettiyhteyden hankkimista. Keskustelua herätti myös se, että tulisiko erikseen rajata ne tehtävät tai kohderyhmät, joissa etätyön hyödyntäminen on mahdollista. Yhtä mieltä oltiin siitä, että etätyössä tärkeintä on tulosten, eikä niiden saavuttamiseen käytetyn työajan mittaaminen. Tullivirkamiesliitto pyytää jäsenyhdistyksiään lähettämään etätyötä koskevia kommentteja ja kehittämisehdotuksia oman yhdistyksensä puheenjohtajille, jotka välittävät tulleet esitykset edelleen liittohallitukselle.

Laitoksen edellisessä palkkatiimin kokouksessa tehty ehdotus + 1 palkkatason korotuksen siirtäminen suoraan perustasoon, ei toteudu. Jo julkaistuun viralliseen ohjeeseen on kirjattu, että että +1 korotus hoidetaan maksamalla edelleenkin oman vaativuustason lisäksi yksi taso. Tullivirkamiesliitto olisi ollut suoraan ylemmän perustason kannalla, sillä se olisi ollut yksinkertaisempi hallinnoida ja myös palkkauksellisesti hieman parempi.

Luottamusmies- ja YT-asiat

Liiton pääluottamusmies Tuula Birstolin on tavannut 25.10. Verovirkailijain Liiton pääluottamusmiehen Tuija Mäkelän, jonka kanssa sovittiin yhteisen luottamusmieskoulutuksen ajankohdaksi 26. - 27.8.2014. Ensimmäinen päivä tulee käsittämään liittojen yhteistä ja toinen päivä kummankin omaa koulutusta. Tullivirkamiesliitosta osallistujia mahtuu 20 ja Verovirkailijoista 45. Koulutuspaikka on Helsingissä.

Keskusteluun nousi myös Pasila-hanke ja erityisesti luottamusmiehen tietosuojan turvaaminen monitoimitiloissa.

Tullivirkamiesliiton YT-edustajat Tullin nykyisessä organisaatiossa on kartoitettu ja luettelo julkaistaan lähiaikoina liiton nettisivuilla.

Hallinto-osaston ja puheenjohtajien tapaaminen 3.11.2013

Hallinto-osasto oli kutsunut henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajat tapaamiseen, mutta tapaaminen kutistui tilaisuudeksi, jossa todettiin vain Juha Madetojan nimittäminen määräaikaisesti, eli 1.11.2013 - 31.5.2014 Tullin henkilöstöpäälliköksi. Liittohallituksessa virisi jälleen keskustelua nimittämisestä määräaikaiseen tehtävään ilman hakumenettelyä. Hallinto oli kuitenkin etukäteen tiedustellut liittojen kantaa henkilöstöpäällikön nimittämiseen, eikä TVML:n liittohallitus keskenään asiasta neuvoteltuaan ollut vastustanut sitä.

Tullin henkilöstöpäällikön tapaaminen 8.11.2013

Liiton puheenjohtaja tapasi henkilöstöpäällikkö Madetojan epävirallisen keskustelun merkeissä. Tullivirkamiesliitto kiitti Tullin hallintoa ”Etätyö tullissa” sopimusluonnoksesta ja päätöksestä ottaa etätyömalli kokeiluun. Tullivirkamiesliitto on pitkään ja toistuvasti esittänyt joustavien työaikamuotojen käyttöönottoa Tullissa.

Tullivirkamiesliitto esitti jälleen muutoskoordinaattorin nimeämistä Tulliin. VM:n muutosturvaa koskevaan päätökseen on kirjattu, että ministeriöt ja virastot nimeävät muutostilanteita varten henkilöstökoordinaattorin. Tämän tehtävänä on tukea johtoa ja osallistua asiantuntijana muutostilanteiden hankkeisiin. Toistaiseksi Tullin henkilöstöosasto on ollut sitä mieltä, että muutostilanteita käsitellään palkkatyöryhmässä, eikä erillistä koordinaattoria tarvita. Tullivirkamiesliitto katsoo, että muutoskoordinaattori tulisi nimetä. Julkisen hallinnon entistä tiukemmat säästötoimet tulevat jatkossakin koskettamaan myös Tullia. Tullissakin henkilöstöresurssit pienenevät ja toimintoja on pakko tarkastella uudelleen. Muutoskoordinaattori pystyy parhaiten kartoittamaan kaikki ne toimenpiteet, joilla voidaan tukea henkilöstöä muutoksissa.

Tullivirkamiesliitto esitti työaikapankin käyttöönottoa yhtenä joustavana työaika-muotona. Se voitaisiin toteuttaa esimerkiksi VES:in mahdollistamana kaksivuotisena kokeiluna. Työaikapankkia koskevassa sopimuksessa sovitaan mm. pankkitalletuksista, joita voi olla esimerkiksi liukuvan työajan saldokertymät, lisä-, ylityö- ja haittakorvaukset. Työaikapankin käyttöönotto antaisi työaikoihin erilaisia joustoja. Esimerkiksi kokonaisia vapaapäiviä voisi pitää, jos pankkisaldo ja työtilanne sallivat. Verohallinnossa työaikapankki on ollut käytössä jo vuodesta 2009, ja siellä pankista voi myös lainata vapaa-aikaa. Veron pääluottamusmies Tuija Mäkelän mukaan kokemukset työaikapankista ovat olleet erittäin myönteisiä. Työaikapankkia hallinnoidaan Verohallinnossa Kieku-järjestelmällä. Kieku-hankkeessa on kehitetty valtion yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja niitä tukeva tietojärjestelmä. Kieku tulee käyttöön ministeriöissä ja virastoissa vuosien 2012–2016 aikana. Tullissa Kieku otetaan käyttöön 1.10.2014.

Liiton puheenjohtaja toi esiin virkamatkoihin liittyvän ohjeistuksen Tullissa. Tullin matkustussäännöissä ohjeet ovat varsin selvät ja yksiselitteiset, mutta jäsenistöltä saadun palautteen mukaan ohjetta on käytännössä tulkittu joissain toimipaikoissa ohjeen periaatteista poiketen.

Keskusjärjestöasiat

Pardian hallituksen kokoukset 25.10. ja 29.10. käsittelivät työllisyys- ja kasvusopimusta. Palkansaajalle valtion vasta saavutettu neuvottelutulos on 20 euron korotuksen osalta odotettu. Sen sijaan yllätyksenä tuli sairausloman palkkaukseen tehty heikennys, jonka mukaan virkamiehellä on oikeus VES:n 9 § mukaiseen palkkaan yhdenjaksoisen sairausloman ajalta enintään yhden vuoden ajalta, kun vuoden aika ylittyy 1.4.2015 tai sen jälkeen.

Pardian uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 29.10. puheenjohtaja Niko Simolan vetämänä. Hallituksen varapuheenjohtajat ja työvaliokunnan jäsenet valittiin Pardian suurimmista jäsenliitoista.

VTR:n (Valtion toimintaryhmän) kokouksessa 24.10. käytiin läpi valtion neuvotteluja ja niiden tuloksia.

STTK:n turvallisuuden kokouksessa 11.11. sovittiin yhteisen seminaarin järjestämisestä. Potentiaaliset seminaaripäivät ovat 12.2. tai 5.3. Kyseessä on mittava, n. 200 osanottajan seminaari, johon tulee edustajia mm. eri ministeriöistä, puolustusvoimista, Poliisista ja maanpuolustuslaitokselta. Seminaarin pääteema on turvallisuuteen liittyvä.

Kaikkiin edellä mainittuihin kokouksiin osallistui TVML:n edustajana Jari Nieminen.

Virkapukutyöryhmä

Virkapukutyöryhmän seuraava kokous on 22.11. ja tähän kokoukseen osallistuu uusi suunnittelija, joka on ollut mukana myös Poliisin virka-asujen suunnittelussa. Tulli on pyytänyt, että se saisi käyttöönsä Poliisin asujen kaavat ja samalla istuvat mallit myös naispuolisille työntekijöille. TVML:n edustaja virkapukutyöryhmässä on Petri Oikarinen.

Kansainväliset asiat

Pekka Kolehmainen jakoi liittohallitukselle CESI:n (CESI = European Confederation of Independent Trade Unions) kautta tulleen komission laajemman talousennusteen Suomen osuuden.

Tullivirkamiesliiton omistamien lomapaikkojen vuokrahinnat

Jäsenistöltä on lisäksi tullut esitys liiton Tallinnan huoneiston hinnoittelun muuttamisesta siten, että suuremmille seurueille maksu olisi esim. yöpymisvuorokautta eikä henkilöä kohti. Liittohallitus kannattaa tätä, ja laatii esityksen uusiksi vuokrahinnoiksi seuraavaan kokoukseensa 17.12. Vuokrahinnoissa mm. harkitaan eroteltaviksi arki- ja viikonloppuyöpymiset, joista jälkimmäiset ovat olleet erittäin kysyttyjä.

Tullivirkamiesliiton Eläkeläiset ovat tiedustelleet, jatkuuko eläkeläisille kokeiluna aloitettu alennus vuokrahinnasta tietyissä lomapaikoissa sesonkiaikojen ulkopuolella. Liittohallitus päätti, että alennus myönnetään saman periaatteen mukaisesti. Eläkeläiset voivat tiedustella alennushintoja Kaisa Korvelta (kaisa.korpi@pp.inet.fi).

Liiton sääntöjen muuttaminen

Tullivirkamiesliiton sääntöihin esitetään pieniä muutoksia. Liittokokousedustajien määrää esitetään muutettavaksi siten, että kaikkein pienimmillä yhdistyksillä on vain yksi edustaja ja toisaalta isoilla yhdistyksillä suhteutettu maksimimäärä, jolloin niille ei tule päätöksenteossa ylivaltaa. Tämä muutos on tarpeen etenkin Helsingin seudulla toimivien kahden ison yhdistyksen, HETU:n ja THV:n yhdistyessä. Eläkeläisten liittokokousedustus esitetään rajattavaksi kahteen henkilöön läsnäolo- ja puheoikeudella. Liiton muutetut säännöt esitetään hyväksyttäväksi toukokuun liittokokouksessa.  

Liiton tiedottaminen

Itä-Suomen Tullivirkamiesyhdistyksen omille jäsenilleen teettämässä jäsenkyselyssä oli tiedusteltu mm. liiton tiedottamisen toimivuutta. Vastaukset olivat ristiriitaisia, sillä vaikka osa koki tiedottamisen ontuvan, suurin osa koki sen toimivaksi. Liittohallituksen uusi käytäntö julkaista erillinen tiedote liittohallituksen kokouksista vastaa toivottavasti tiedottamiseen liittyviin odotuksiin.

Lisätietoja puheenjohtaja Jari Nieminen jari.nieminen@tulli.fi tai gsm 040 332 6739

 

Lisää artikkeleita...